Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Sø- og Handelsret (Denmark) на 16 януари 2014 г. — Post Danmark A/S/Konkurrencerådet

(Дело C-23/14)

Език на производството: датски

Запитваща юрисдикция

Sø- og Handelsret

Страни в главното производство

Ищец: Post Danmark A/S

Ответник: Konkurrencerådet

Встъпила страна: Bring Citymail Denmark A/S

Преюдициални въпроси

Какви насоки следва да се използват за да се установи дали прилаганата от предприятие с господстващо положение схема за отстъпки със стандартни обеми, която отговаря на посочените в точки 10 и 11 от преюдициалното запитване характеристики, представлява злоупотреба с господстващо положение в противоречие с член 82 от Договора за ЕО??

От Съда се иска в отговора си да изясни какво значение има за тази преценка въпросът дали праговете на схемата за отстъпки са определени така, че тя се прилага за по-голямата част от клиентите на този пазар.

Освен това от Съда се иска в отговора си да изясни какво е значението, и дали има такова, на цените и разходите на предприятието с господстващо положение за оценката по член 82 от Договора за ЕО на такава схема за отстъпки (значение на проверката за „равностойния по ефикасност конкурент“).

В същото време от Съда се очаква да изясни какво значение имат в това отношение характеристиките на пазара, включително дали те могат да обосноват блокиращият ефект да бъде доказан чрез изследвания и анализи, различни от проверката за „равностойния по ефикасност конкурент“ (вж. в тази връзка, точка 24 от Съобщението на Комисията по прилагането на член 82 от Договора за ЕО ).

Колко вероятен и колко сериозен трябва да е антиконкурентният ефект на схема за отстъпки, която отговаря на посочените в точки 10 и 11 от преюдициалното запитване характеристики, за да се приложи член 82 от Договора за ЕО?

Предвид отговорите, дадени на първия и втория въпрос, какви конкретни обстоятелства трябва да вземе предвид националният съд за да прецени дали схема за отстъпки — при условия като описаните в преюдициалното запитване (характеристики на пазара и на схемата за отстъпки) — има или може да има такъв блокиращ ефект в конкретния случай, че да представлява злоупотреба по член 82 от Договора за ЕО?

Има ли в тази връзка изискване блокиращият ефект да е значителен?