Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sø- og Handelsretten (Taani) 16. jaanuaril 2014 – Post Danmark versus Konkurrencerådet

(kohtuasi C-23/14)

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sø- og Handelsretten

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Post Danmark A/S

Vastustaja: Konkurrencerådet

Menetlusse astuja: Bring Citymail Denmark A/S

Eelotsuse küsimused

1.    Millistest kriteeriumidest lähtudes tuleks otsustada, kas turgu valitseva ettevõtja kasutatav eelotsusetaotluse punktides 10 ja 11 kirjeldatud omadustega mahahindlussüsteem, millel on standardiseeritud künnis, kujutab endast turgu valitseva seisundi kuritarvitamist, mis on vastuolus EÜ artikliga 82?

Euroopa Kohutul palutakse selgitada, kuidas mõjutab antavat hinnangut see, kas mahahindlussüsteemi künnised on seatud selliselt, et mahahindlussüsteemi kohaldatakse enamikule klientidest turul.

Lisaks sellele palutakse Euroopa Kohtul selgitada, kas ja kuidas mõjutavad sellisele mahahindlussüsteemile EÜ artikli 82 alusel antavat hinnangut turgu valitseva seisundiga ettevõtja hinnad ja kulud („tõhusa konkurendi” kriteeriumi asjakohasus).

Samuti palutakse Euroopa Kohtul selgitada, mil määral on asjakohased turu omadused, sh kas turu omadused võivad õigustada turu sulgemise mõju, mida näitavad „tõhusa konkurendi” kriteeriumist erinevad uuringud ja analüüsid (vt selle kohta komisjoni teatis artikli 82 kohaldamise kohta, punkt 24).

2.    Kui tõenäoline ja oluline peab olema eelotsusetaotluse punktides 10 ja 11 viidatud omadustega mahahindlussüsteemi konkurentsivastane mõju, selleks et kohaldada EÜ artiklit 82?

3.     Arvestades esimesele ja teisele küsimusele antud vastuseid, milliseid konkreetseid asjaolusid peab siseriiklik kohus arvesse võtma, selleks et hinnata, kas eelotsusetaotluses kirjeldatud tingimustel (turu ja mahahindlussüsteemi omadused) on või võib mahahindlussüsteemil olla selline turgu sulgev mõju sellisel konkreetsel juhul, kui tegemist on EÜ lepingu artikli 82 reguleerimisalasse kuuluva rikkumisega?

Kas sellega seoses on nõutav, et turgu sulgev mõju on märkimisväärne?