Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vestre Landsret (Danmark) den 23. december 2013, Johannes Demmer mod Fødevareministeriets Klagecenter

(Sag C-684/13)

Processprog: dansk

Den forelæggende ret

Vestre Landsret

Parter

Sagsøger: Johannes Demmer

Sagsøgte: Fødevareministeriets Klagecenter

Præjudicielle spørgsmål

Skal kravet om, at landbrugsarealet ikke anvendes til "ikke-landbrugsaktiviteter", jf. forordning nr. 1782/20031 , artikel 44, stk. 2, og kravet om, at landbrugsarealet anvendes til "landbrugsaktivitet, eller (...) fortrinsvis anvendes til landbrugsaktivitet", jf. forordning nr. 73/20092 , artikel 34, stk. 2, litra a), fortolkes således, at det er en betingelse for støtte, at arealets primære anvendelsesformål er landbrugsmæssigt?

a) I bekræftende fald bedes Domstolen præcisere, hvilke parametre der skal tillægges vægt ved afgørelsen af, hvilket anvendelsesformål der er det "primære" i de tilfælde, hvor et areal benyttes til flere forskellige formål samtidig.

b) I bekræftende fald bedes Domstolen endvidere oplyse, om dette i givet fald betyder, at sikkerhedszoner omkring landingsbaner og rulle- og stopveje i lufthavne, er en del af lufthavnen og er underlagt særlige regler og begrænsninger som de i sagen omhandlede med hensyn til anvendelsen af arealerne, men samtidig også benyttes til høst af græsslæt til grøntpilleproduktion, efter arealernes karakter og anvendelse er støtteberettigede efter de nævnte bestemmelser.

Skal kravet om, at landbrugsarealet indgår i landbrugerens "bedrift", jf. forordning nr. 1782/2003, artikel 44, stk. 2, og forordning nr. 73/2009, artikel 34, stk. 2, litra a), fortolkes således, at sikkerhedszoner omkring landingsbaner og rulle- og stopveje i lufthavne, der er en del af lufthavnen og er underlagt særlige regler og begrænsninger som de i sagen omhandlede med hensyn til anvendelsen af arealerne, men samtidig også benyttes til høst af græsslæt til grøntpilleproduktion, er støtteberettigede efter de nævnte bestemmelser?

Såfremt spørgsmål 1b og/eller spørgsmål 2 besvares benægtende vil der da, fordi arealerne udover anvendelsen til dyrkning af permanent græs til grøntpilleproduktion tillige er sikkerhedszoner omkring landingsbaner og rulle- og stopveje i lufthavne,

a) foreligge en fejl, der med rimelighed kunne have været opdaget af landbrugeren, jf. artikel 137 i forordning nr. 73/2009, hvis der desuagtet er tildelt betalingsrettigheder for arealerne?

b) foreligge en fejl, som landbrugeren med rimelighed kunne forventes at have opdaget, jf. artikel 73, stk. 4, i Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 796/20043 , hvis der desuagtet er udbetalt støtte for arealerne?

c) foreligge en uretmæssig betaling, som støttemodtageren ikke kan anses for at have været i god tro om, jf. artikel 73, stk. 5, i Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 796/2004, hvis der desuagtet er udbetalt støtte for arealerne?

Hvilket tidspunkt er relevant ved vurderingen af, om

a) der foreligger en fejl, der med rimelighed kunne have været opdaget af landbrugeren, jf. artikel 137 i forordning nr. 73/2009,

b) der foreligger en fejl, som landbrugeren med rimelighed kunne forventes at have opdaget, jf. artikel 73, stk. 4, i Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 796/2004,

c) støttemodtageren kan anses for at have handlet i god tro jf. artikel 73, stk. 5, i Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 796/2004?

Skal vurderingen efter spørgsmål 4 a) – c) foretages for hvert enkelt støtteår eller for udbetalingerne som helhed?

____________

1 Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 2529/2001. EUT L 270, s. 1

2 Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003. EUT L 30, s. 16

3 Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere. EUT L 141, s. 18