Language of document :

Talan väckt den 27 november 2013 – ZZ mot ENISA

(Mål F-112/13)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten V. Christianos)

Svarande: (ENISA)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet av ENISAS verkställande direktör att säga upp sökandens avtal om tillsvidareanställning.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det underförstådda beslutet att avslå sökandens begäran om omprövning jämte tidigare rättsstridiga beslut, inklusive det beslut genom vilket ENISA sade upp sökanden,

förplikta svaranden att till sökanden utge ett belopp på 50 000 euro som ersättning för den ideella skada sökanden lidit.

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.