Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 12 lutego 2014 r. – Bodson i in. przeciwko EBI

(Sprawa F-83/12)1

(Służba publiczna – Personel EBI – Zobowiązaniowy charakter stosunku pracy – Wynagrodzenie – Reforma systemu premii w EBI)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jean-Pierre Bodson i in. (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciele: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams i G. Nuvoli, pełnomocnicy oraz adwokat P. E. Partsch)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, żądanie stwierdzenie nieważności decyzji o zastosowaniu do skarżących premii zgodnie z nowym systemem wyników pracy, w kształcie wynikającym z decyzji Rady Dyrektorów z dnia 14 grudnia 2010 r. oraz decyzji Komitetu Zarządzającego z dni 9 listopada 2010 r. i 16 listopada 2011 r., a po drugie, żądanie zasądzenie od pozwanego zapłaty różnicy w wynagrodzeniu oraz odszkodowania.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.J.-P. Bodson oraz siedmioro pozostałych skarżących, których nazwiska zostały wymienione w załączniku, pokrywają własne koszty i zostają obciążeni kosztami postępowania poniesionymi przez Europejski Bank Inwestycyjny.