Language of document :

Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 13. februar 2014 – Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman og Pia Gadd mod Retriever Sverige AB (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Svea hovrätt – Sverige)

(Sag C-466/12) 1

(Præjudiciel forelæggelse – tilnærmelse af lovgivningerne – ophavsret og beslægtede rettigheder – direktiv 2001/29/EF – informationssamfund – harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder – artikel 3, stk. 1 – overføring til almenheden – begreb – internetlinks (»klikbare links«), der giver adgang til beskyttede værker)

Processprog: svensk

Den forelæggende ret

Svea hovrätt

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman og Pia Gadd

Sagsøgt: Retriever Sverige AB

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse – Svea Hovrätt – fortolkning af artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF den 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167, s. 10) – hjemmeside med søge- og overvågningsfunktion, der tilbyder sine abonnenter adgang mod betaling til beskyttede værker – en anden person end indehaveren af ophavsretten eller den eller de adkomstberettigede, der stiller et link til rådighed på sin hjemmeside, der giver adgang til værket

Konklusion

Artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet skal fortolkes således, at tilrådighedsstillelse på en internetside af klikbare links til værker, der er frit tilgængelige på en anden internetside, ikke udgør en overførsel til almenheden, der er omfattet af denne bestemmelse.

Artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29 skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for, at en medlemsstat indfører en mere omfattende beskyttelse for indehavere af en ophavsrettighed ved at fastsætte, at begrebet overføring til almenheden omfatter flere handlinger, end hvad der følger af denne bestemmelse.

____________

1 EUT C 379 af 8.12.2012.