Language of document : ECLI:EU:F:2012:89

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Anden Afdeling)

20. juni 2012

Sag F-79/11

Andreas Menidiatis

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – tjenestemænd – ansættelse – afslag på ansøgning – opfyldelse af dom om annullation – rimelig frist – individuelle gennemførelsesforanstaltninger – fortabelse af mulighed«

Angående: Søgsmål i henhold til artikel 270 TEUF, som finder anvendelse på Euratom-traktaten i medfør af dennes 106a, hvorunder der nedlægges påstand om, at Kommissionen dels skal betale Menidiatis 10 000 EUR som erstatning for dennes tab af chance som følge af, at der ikke blev truffet foranstaltninger fra Kommissionens side til gennemførelse af Personalerettens dom af 2. april 2009, sag F-128/07, Menidiatis mod Kommissionen, herefter »Menidiatis-dommen«, dels påstand om en erstatning på 5 000 EUR for den ikke-økonomiske skade, som han har lidt som følge af Kommissionens tavshed angående de konsekvenser, som den påtænkte at drage af Menidiatis-dommen.

Udfald: Europa-Kommissionen frifindes. Andreas Menidiatis bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – søgsmål – dom om annullation – retsvirkninger – annullation af en ansættelsesprocedure – administrationens forpligtelser

(Art. 266 TEUF)

2.      Tjenestemænd – søgsmål – dom om annullation – retsvirkninger – forpligtelse til gennemførelsesforanstaltninger – rimelig frist – ny afgørelse til erstatning for en annulleret afgørelse fra Kommissionen med hensyn til ansættelse

(Art. 266 TEUF)

1.     I tilfælde af at en ansættelsesprocedure er blevet annulleret af Unionens retsinstanser, kan dommen om annullation i intet tilfælde indskrænke administrationens skønsbeføjelse til i tjenestens interesse at udvide sine valgmuligheder ved at tilbagetrække det oprindelige stillingsopslag og efterfølgende iværksætte en ny procedure med henblik på besættelse af den omtvistede stilling. Eftersom den oprindelige ansættelsesprocedure som følge af dommen om annullation ikke kan fuldføres, har ansættelsesmyndigheden så meget desto mere ret til at iværksætte en ny procedure om ansættelse uden at være forpligtet til at genoptage den oprindelige ansættelsesprocedure på det stadium, hvor den befandt sig inden den ulovlige afgørelse.

(jf. præmis 37)

Henvisning til:

Personaleretten: 15. april 2010, sag F-104/08, Angelidis mod Parlamentet, præmis 42

2.     Generelt kan gennemførelsesforanstaltninger i medfør af en dom om annullation, ifølge hvilken der skal foretages bestemte administrative handlinger, ikke ske øjeblikkeligt, og institutionerne skal kunne råde over en rimelig frist til at efterleve dommen om annullation.

Når der er tale om en dom afsagt af Personaleretten, der giver Kommissionen forskellige muligheder med hensyn til den retlige ramme, der skal anvendes ved vedtagelsen af en ny afgørelse om besættelse af stillingerne som chef for Kommissionens repræsentation, er fem måneder en rimelig frist til at analysere de forskellige retlige løsninger og til derefter at vedtage en ny afgørelse om besættelse af stillingerne som repræsentationschef.

(jf. præmis 40 og 43)

Henvisning til:

Domstolen: 12. januar 1984, sag 266/82, Turner mod Kommissionen, 266/82, præmis 5

Retten i Første Instans: 10. juli 1997, sag T-81/96, Apostolidis m.fl. mod Kommissionen, præmis 37