Language of document : ECLI:EU:F:2012:89

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

20. juuni 2012

Kohtuasi F‑79/11

Andreas Menidiatis

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnik – Töölevõtmine – Kandidatuuri tagasilükkamine – Tühistava kohtuotsuse täitmine – Mõistlik tähtaeg – Individuaalsed täitemeetmed – Võimaluse kaotamine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega nõutakse komisjonilt A. Menidiatise kasuks esiteks 10 000 euro suuruse summa väljamõistmist võimaluse kaotamise eest, mis tuleneb sellest, et tema suhtes jäeti võtmata meetmed Avaliku Teenistuse Kohtu 2. aprilli 2009. aasta otsuse kohtuasjas F‑128/07: Menidiatis vs. komisjon (edaspidi „kohtuotsus Menidiatis”) täitmiseks ning teiseks 5000 euro suurune summa mittevaralise kahju eest, mis tekkis talle seetõttu, et komisjon vaikis meetmetest seoses kohtuotsusega Menidiatis.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Tühistamisotsus – Mõju – Töölevõtmise menetluse tühistamine – Administratsiooni kohustused

(ELTL artikkel 266)

2.      Ametnikud – Hagi – Tühistav kohtuotsus – Mõju – Kohtuotsuse täitmiseks vajalike meetmete rakendamise kohustus – Mõistlik tähtaeg – Tühistatud komisjoni otsuse asendamine uue otsusega töölevõtmise valdkonnas

(ELTL artikkel 266)

1.      Kui liidu kohus tühistab töölevõtmise menetluse, ei ole tühistaval kohtuotsusel mingil juhul mõju ametisse nimetava asutuse kaalutlusõigusele, mille alusel võib viimane teenistuse huvides oma valikuvõimalusi laiendada, võttes tagasi esialgse vaba ametikoha teate ja alustades ühtlasi uut menetlust vaidlusaluse ametikoha täitmiseks. Kuna kõnealune asutus ei saa jätkata alustatud töölevõtmise menetlust, mis tunnistati tühistava kohtuotsusega õigusvastaseks, on tal seda enam õigus alustada uut töölevõtmise menetlust, ilma et ta oleks kohustatud jätkama alustatud menetlust staadiumist, milles see oli enne õigusvastase akti andmist.

(vt punkt 37)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 15. aprill 2010, kohtuasi F‑104/08: Angelidis vs. parlament (punkt 42).

2.      Kuna tühistava kohtuotsuse täitmine eeldab üldjuhul teatavate haldusmeetmete võtmist, siis see ei saa toimuda kohe ja institutsioonidel on mõistlik tähtaeg tühistava kohtuotsuse täitmiseks.

Mis puudutab Avaliku Teenistuse Kohtu otsust, mis jätab komisjonile erinevad võimalused õigusliku raamistiku valimiseks selleks, et võtta vastu uus otsus komisjoni esinduse juhi ametikohtade täitmiseks, siis viis kuud on mõistlik tähtaeg erinevate õiguslike lahenduste analüüsimiseks ja seejärel esinduse juhi ametikohtade täitmise otsuse vastuvõtmiseks.

(vt punktid 40 ja 43)

Viited:

Euroopa Kohus: 12. jaanuar 1984, kohtuasi 266/82: Turner vs. komisjon (punkt 5).

Esimese Astme Kohus: 10. juuli 1997, kohtuasi T‑81/96: Apostolidis jt vs. komisjon (punkt 37).