Language of document : ECLI:EU:F:2012:89

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

20 päivänä kesäkuuta 2012

Asia F‑79/11

Andreas Menidiatis

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Hakemuksen hylkääminen – Kumoamistuomion täytäntöönpano – Kohtuullinen aika – Erityiset täytäntöönpanotoimenpiteet – Mahdollisuuden menetys

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Andreas Menidiatis vaatii virkamiestuomioistuinta velvoittamaan komission maksamaan hänelle 10 000 euron suuruisen korvauksen hänen menettämästään mahdollisuudesta, joka aiheutui siitä, ettei komissio toteuttanut hänen osaltaan asiassa F-128/07, Menidiatis vastaan komissio, 2.4.2009 annetun tuomion (jäljempänä asiassa Menidiatis annettu tuomio) täytäntöönpanotoimenpiteitä, ja 5 000 euron suuruisen korvauksen henkisestä kärsimyksestä, joka aiheutui siitä, ettei komissio ilmoittanut, mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä asiassa Menidiatis annetun tuomion seurauksena.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Kumoamistuomio – Vaikutukset – Palvelukseenottomenettelyn kumoaminen – Hallinnon velvollisuudet

(SEUT 266 artikla)

2.      Virkamiehet – Kanne – Kumoamistuomio – Vaikutukset – Velvollisuus toteuttaa täytäntöönpanotoimenpiteitä – Kohtuullinen aika – Palvelukseen ottamista koskevan komission kumotun päätöksen korvaaminen uudella päätöksellä

(SEUT 266 artikla)

1.      Tilanteessa, jossa unionin tuomioistuimet ovat kumonneet palvelukseenottomenettelyn, kumoamistuomiolla ei voi missään tapauksessa olla vaikutusta hallinnon harkintavaltaan, jonka nojalla se lisää valinnanmahdollisuuksiaan yksikön edun vuoksi peruuttamalla alkuperäisen ilmoituksen avoimesta virasta ja aloittamalla vastaavasti uuden menettelyn riidanalaisen toimen täyttämiseksi. Koska nimittävä viranomainen ei voi täyttää virkoja alkuperäisessä palvelukseenottomenettelyssä, joka on todettu lainvastaiseksi kumoamistuomiolla, sillä on sitä suuremmalla syyllä oikeus aloittaa uusi palvelukseenottomenettely, eikä sillä ole velvollisuutta jatkaa alkuperäistä palvelukseenottomenettelyä sellaisena kuin se oli ennen lainvastaisen toimen antamista.

(ks. 37 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑104/08, Angelidis v. parlamentti, 15.4.2010, 42 kohta

2.      Pääsääntöisesti kumoamistuomion täytäntöönpanoa, joka edellyttää useiden eri hallinnollisten toimenpiteiden toteuttamista, ei voida toteuttaa välittömästi, ja toimielimillä on oltava kohtuullinen aika kumoamistuomion noudattamiseksi.

Kun kyseessä on virkamiestuomioistuimen tuomio, jossa komissiolle annetaan eri mahdollisuuksia sen osalta, minkä oikeussääntöjen perusteella se päättää tehdä uuden päätöksen komission edustuston päällikön toimien täyttämiseksi, viiden kuukauden aika erilaisten oikeudellisten ratkaisujen arvioimiseksi ja tämän jälkeen edustuston päällikön toimien täyttämistä koskevan uuden päätöksen tekemiseksi on kohtuullinen.

(ks. 40 ja 43 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 266/82, Turner v. komissio, 12.1.1984, 5 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑81/96, Apostolidis ym. v. komissio, 10.7.1997, 37 kohta