Language of document : ECLI:EU:F:2012:89

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(druga izba)

z dnia 20 czerwca 2012 r.

Sprawa F‑79/11

Andreas Menidiatis

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnik – Zatrudnienie – Odrzucenie kandydatury – Wykonanie wyroku stwierdzającego nieważność – Rozsądny termin – Indywidualne działania zapewniające wykonanie wyroku – Utrata szansy

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, o zasądzenie od Komisji wypłaty na rzecz A. Menidiatisa, po pierwsze, kwoty 10 000 EUR tytułem szansy utraconej z powodu braku podjęcia wobec niego działań zapewniających wykonanie wyroku Sądu z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie F‑128/07 Menidiatis przeciwko Komisji (zwanego dalej „wyrokiem w sprawie Menidiatis”), a po drugie, kwoty 5000 EUR tytułem krzywdy, której doznał z powodu milczenia Komisji na temat tego, jakie działania zamierza podjąć w związku z wyrokiem w sprawie Menidiatis.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Skarżący pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Skarga – Wyrok stwierdzający nieważność – Skutki – Stwierdzenie nieważności postępowania w sprawie naboru – Obowiązki administracji

(art. 266 TFUE)

2.      Urzędnicy – Skarga – Wyrok stwierdzający nieważność – Skutki – Obowiązek podjęcia działań zapewniających wykonanie wyroku – Rozsądny termin – Zastąpienie nową decyzją decyzji Komisji dotyczącej naboru, której nieważność stwierdzono

(art. 266 TFUE)

1.      W sytuacji, gdy postępowanie rekrutacyjne zostanie unieważnione wyrokiem sądu Unii, wyrok stwierdzający nieważność nie może w żadnym wypadku wpływać na uprawnienia dyskrecjonalne organu administracji odnośnie do poszerzenia możliwości wyboru w interesie służby poprzez wycofanie pierwotnego ogłoszenia o naborze i odpowiednie otwarcie nowego postępowania w sprawie obsadzenia spornego stanowiska. Ponieważ organ powołujący nie może nadać dalszego biegu pierwotnemu postępowaniu w sprawie naboru, gdyż jego brak zgodności z prawem skutkował wyrokiem stwierdzającym nieważność, organ ten tym bardziej ma prawo wszcząć nowe postępowanie w sprawie naboru, nie będąc przy tym obowiązanym do podjęcia na nowo pierwotnego postępowania rekrutacyjnego na etapie, na którym się ono znajdowało przed wydaniem niezgodnego z prawem aktu.

(zob. pkt 37)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑104/08 Angelidis przeciwko Parlamentowi, 15 kwietnia 2010 r., pkt 42

2.      Zgodnie z ogólną zasadą wykonanie wyroku stwierdzającego nieważność wymagającego przyjęcia szeregu środków administracyjnych nie może nastąpić w sposób natychmiastowy, a instytucjom powinien przysługiwać rozsądny termin na zastosowanie się do tego wyroku stwierdzającego nieważność.

W przypadku wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej, pozostawiającego Komisji różne możliwości w zakresie wyboru ram prawnych służących do przyjęcia nowej decyzji dotyczącej obsadzenia stanowisk dyrektora przedstawicielstwa Komisji, pięć miesięcy stanowi rozsądny termin na przeanalizowanie poszczególnych rozwiązań prawnych i wydanie następnie nowej decyzji dotyczącej obsadzenia stanowisk dyrektora przedstawicielstwa.

(zob. pkt 40, 43)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 266/82 Turner przeciwko Komisji, 12 stycznia 1984 r., pkt 5

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑81/96 Apostolidis i in. przeciwko Komisji, 10 lipca 1997 r., pkt 37