Language of document : ECLI:EU:F:2012:89

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(andra avdelningen)

den 20 juni 2012

Mål F‑79/11

Andreas Menidiatis

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Rekrytering – Avslag på ansökan om tjänst – Verkställighet av en dom om ogiltigförklaring – Rimlig tidsfrist– Individuella verkställighetsåtgärder – Förlust av möjlighet att anställas”

Saken: Talan har väckts med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a. Talan rör yrkande om att kommissionen till Andreas Menidiatis dels ska utge skadestånd på 10 000 euro för förlust av möjlighet att anställas på grund av att åtgärder för att följa personaldomstolens dom av den 2 april 2009 i mål F-128/07, Menidiatis mot kommissionen (nedan kallad domen i målet Menidiatis) inte vidtagits såvitt avser sökanden, dels ideellt skadestånd på 5 000 euro på grund av kommissionens tystnad när det gäller hur kommissionen avsåg att följa domen i målet Menidiatis.

Avgörande: Talan ogillas. Andreas Menidiatis ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Dom om ogiltigförklaring – Verkningar – Ogiltigförklaring av ett anställningsförfarande – Administrationens skyldigheter

(Artikel 266 FEUF)

2.      Tjänstemän – Talan – Dom om ogiltigförklaring – Verkningar – Skyldighet att vidta verkställighetsåtgärder – Rimlig tidsfrist – Ersättande av ett ogiltigförklarat kommissionsbeslut om anställning med ett nytt beslut

(Artikel 266 FEUF)

1.       För det fall unionsdomstolen ogiltigförklarar ett anställningsförfarande kan domen i ett sådant mål under inga förhållanden inverka på tillsättningsmyndighetens utrymme för skönsmässig bedömning för att utvidga sina valmöjligheter i tjänstens intresse genom att återkalla det ursprungliga meddelandet om lediga tjänster och samtidigt inleda ett nytt tillsättningsförfarande för den omtvistade tjänsten. Eftersom tillsättningsmyndigheten inte kan fullfölja det förfarande som inletts då detta har ogiltigförklarats genom dom, har den nämligen rätt att inleda ett nytt anställningsförfarande, utan att vara skyldig att återuppta förfarandet, såsom detta förelåg innan den rättsstridiga rättsakten antogs.

(se punkt 37)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 15 april 2010, Angelidis/parlamentet, F‑104/08, punkt 42

2.      I allmänhet krävs det att ett visst antal administrativa åtgärder vidtas för att följa en dom om ogiltigförklaring, och institutionen har en rimlig tidsfrist på sig för att följa domen.

När det gäller en dom från personaldomstolen som ger kommissionen olika rättsliga möjligheter att anta ett nytt beslut om tillsättning av tjänster som chef för kommissionens representation, är det skäligt med en frist på fem månader för att undersöka olika rättsliga lösningar och sedan anta ett nytt beslut om tillsättning av tjänster som chef för representationen.

(se punkterna 40 och 43)

Hänvisning till

Domstolen: 12 januari 1984, Turner/kommissionen, 266/82, punkt 5

Förstainstansrätten: 10 juli 1997, Apostolidis m.fl./kommissionen, T‑81/96, punkt 37