Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 25 lutego 2014 r. – García Domínguez przeciwko Komisji

(Sprawa F-155/12)1

(Służba publiczna – Konkurs – Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/215/11 – Niewpisanie na listę rezerwy kadrowej – Uzasadnienie decyzji w sprawie odrzucenia kandydatury – Zasada równego traktowania – Konflikt interesów)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Luis García Domínguez (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Rodrigues i A. Tymen, avocats)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i G. Gattinara)Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie niewpisania skarżącego na listę rezerwy kadrowej konkursu EPSO/AD/215/11Sentencja postanowieniaSkarga zostaje odrzucona jako oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej.Luis García Domínguez pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.