Language of document :

Жалба, подадена на 17 февруари 2014 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-13/14)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: S. Orlandi, адвокат)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което се отхвърля искането за продължаване на срока на даденото предварително разрешение за възстановяването на разходите за логопед на сина на жалбоподателя, в рамките на лечението на негово тежко заболяване, за периода 2012/2013 г.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 26 април 2013 г., с което се отхвърля искането възстановяването на разходите за логопед на сина на жалбоподателя, в рамките на лечението на негово тежко заболяване, да бъде продължено за периода 2012/2013 г. да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.