Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-13/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o odmowie przedłużenia uprzedniej zgody na zwrot kosztów terapii logopedycznej syna skarżącej w ramach leczenia jego poważnej choroby na rok 2012/2013

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 26 kwietnia 2013 r. o odmowie przedłużenia zwrotu kosztów terapii logopedycznej syna skarżącej w ramach leczenia jego poważnej choroby na rok 2012/2013.obciążenie Komisji kosztami postępowania.