Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 25. februar 2014 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-118/11) 1

(Personalesag – tjenestemænd – ansættelsesmyndighedens afgørelse om pensionering af en tjenestemand og tildeling af en invaliditetsydelse – afgørelse om ikke at udtale sig om den erhvervsmæssige oprindelse af den sygdom, der berettigede til pension – pligt for ansættelsesmyndigheden til at anerkende den erhvervsmæssige oprindelse af sygdommen – vedtægtens artikel 78, stk. 5 – behov for at indkalde et nyt invaliditetsudvalg – relevans af en tidligere afgørelse vedtaget i henhold til vedtægtens artikel 73 – procesreglementets artikel 76 – åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er åbenbart ugrundet)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede, og advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens stiltiende afgørelse om ikke at træffe en afgørelse vedrørende den erhvervsmæssige oprindelse af sagsøgerens sygdom

Konklusion

Europa Kommission frifindes, idet det er åbenbart, at sagen delvis skal afvises, delvis er ugrundet.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

____________

1     EUT C 25 af 28.1.2012, s. 70