Language of document : ECLI:EU:F:2012:98

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)


12 юли 2012 година


Дело F‑22/11


Rosella Conticchio

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Изчисляване на пенсионните права — Класиране в стъпка — Възражение за незаконосъобразност — Допустимост“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим по отношение на Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от него, с която г‑жа Conticchio иска отмяна на решението за изплащане на пенсията ѝ за прослужено време

Решение: Отхвърля жалбата като частично явно недопустима и частично явно неоснователна. Всяка страна понася собствените си разноски.Резюме


Длъжностни лица — Жалба — Увреждащ акт — Понятие — Фиш за заплата — Включване за целите на упражняване на правото на обжалване — Условие

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

Поради естеството и предмета си фишът за заплата сам по себе си няма белезите на увреждащ акт, тъй като представлява само финансов израз на предишни правни решения, свързани с положението на длъжностното лице. Затова същинският увреждащ акт е приетото от органа по назначаването решение за намаляване или премахване на плащане, което до този момент длъжностното лице е получавало и което е било отразено във фишовете за заплатата му.

Независимо от това от гледна точка на процесуалното право фишът за заплатата може да бъде правен акт с конкретни правни последици за неговия адресат. По-конкретно от момента на получаването на фиша за заплатата започва да тече срокът за обжалване на административно решение, когато този фиш ясно показва наличието на това решение. Това се отнася за месечен фиш за заплата, който разкрива наличието на решение на администрацията относно класирането в стъпка на длъжностно лице.

(вж. точки 26 и 27)


Позоваване на:

Съд — 27 юни 1989 г., Giordani/Комисия, 200/87, точки 13 и 14

Съд на публичната служба — 23 април 2008 г., Pickering/Комисия, F‑103/05, точка 72 и цитираната съдебна практика