Language of document : ECLI:EU:F:2012:98

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

12 päivänä heinäkuuta 2012

Asia F‑22/11

Rosella Conticchio

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Eläkeoikeuksien laskeminen – Palkkatason määrittäminen – Lainvastaisuusväite – Tutkittavaksi ottaminen

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Rosella Conticchio vaatii virkamiestuomioistuinta ensisijaisesti kumoamaan hänen vanhuuseläkkeensä maksamista koskevan päätöksen.

Ratkaisu: Kanne jätetään osittain tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamista koskevat edellytykset selvästi puuttuvat, ja hylätään muilta osin selvästi perusteettomana. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Käsite – Palkkalaskelma – Palkkalaskelman sisällyttäminen käsitteeseen kanneoikeuden käyttämistä varten – Edellytys

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

Palkkalaskelma ei ole luonteensa ja tarkoituksensa perusteella sellaisenaan virkamiehelle vastainen toimi, koska siinä ainoastaan ilmaistaan rahamääräisesti virkamiehen tilanteeseen liittyvien aikaisempien oikeudellisten päätösten sisältö. Todellinen virkamiehelle vastainen päätös on nimittävän viranomaisen päätös alentaa virkamiehen siihen saakka saamaa ja hänen palkkalaskelmissaan ilmoitettua summaa tai poistaa se.

Prosessioikeuden kannalta palkkalaskelma voi kuitenkin olla toimi, jolla on täsmällisiä oikeusvaikutuksia henkilölle, jolle se on osoitettu. Erityisesti kuukausittaisen palkkalaskelman toimittamisesta seuraa, että hallinnollisesta päätöksestä tehtävän hallinnollisen valituksen tekemisen ja kanteen nostamisen määräajat alkavat kulua, jos tästä laskelmasta ilmenee selvästi tämän päätöksen olemassaolo. Tämä koskee kuukausittaista palkkalaskelmaa, joka on osoitus virkamiehen palkkatason määrittämistä koskevan hallinnon päätöksen olemassaolosta.

(ks. 26 ja 27 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 200/87, Giordani v. komissio, 27.6.1989, 13 ja 14 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F-103/05, Pickering v. komissio, 23.4.2008, 72 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen