Language of document : ECLI:EU:F:2012:98

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 12 lipca 2012 r.

Sprawa F‑22/11

Rosella Conticchio

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Obliczanie uprawnień emerytalnych – Stopień służbowy – Zarzut niezgodności z prawem – Dopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której R. Conticchio żąda tytułem głównym stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia jej prawa do emerytury.

Orzeczenie: Skarga zostaje częściowo odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna, a częściowo oddalona jako oczywiście bezzasadna. Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Akt niekorzystny – Pojęcie – Rozliczenie wynagrodzenia – Włączenie do celów korzystania z prawa do wniesienia skargi – Przesłanka

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

Rozliczenie wynagrodzenia, ze względu na swój charakter i przedmiot, nie posiada samo w sobie cech aktu niekorzystnego, ponieważ stanowi jedynie wyrażenie w ujęciu finansowym skutków wcześniejszych decyzji prawnych dotyczących sytuacji urzędnika. Tak więc prawdziwym aktem niekorzystnym jest decyzja przyjęta przez organ powołujący o obniżeniu lub niewypłaceniu części wynagrodzenia, jaką pracownik dotąd otrzymywał i jaka była wcześniej wskazana na rozliczeniach wynagrodzenia.

Powyższe nie zmienia faktu, że w aspekcie prawa proceduralnego pasek wypłaty może stanowić akt rodzący dokładnie określone skutki prawne względem adresata. W szczególności przekazanie paska wypłaty miesięcznego wynagrodzenia powoduje rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia skargi na decyzję administracyjną, jeżeli ten pasek wypłaty wskazuje jasno na istnienie takiej decyzji. To samo dotyczy paska wypłaty miesięcznego wynagrodzenia wskazującego na istnienie decyzji administracji w przedmiocie stopnia służbowego urzędnika.

(zob. pkt 26, 27)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 200/87 Giordani przeciwko Komisji, 27 czerwca 1989 r., pkt 13, 14

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑103/05 Pickering przeciwko Komisji, 23 kwietnia 2008 r., pkt 72 i przytoczone tam orzecznictwo