Language of document : ECLI:EU:F:2012:96

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

10. července 2012

Věc F‑4/11

AV

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Dočasný zaměstnanec – Přijímání zaměstnanců – Výhrada týkající se zdravotního stavu – Uplatnění výhrady týkající se zdravotního stavu se zpětným účinkem – Posudek výboru pro otázky invalidity“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se AV domáhá zrušení rozhodnutí Evropské komise, v němž byla vůči němu uplatněna výhrada týkající se zdravotního stavu podle článku 32 Pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie (dále jen „PŘOZ“), a rozhodnutí, kterým byl odmítnut jeho nárok na příspěvek v invaliditě

Rozhodnutí:      Rozhodnutí ze dne 12. dubna 2010 se zrušuje. Rozhodnutí ze dne 16. dubna 2010 se zrušuje. Komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení, které vynaložil AV.

Shrnutí

Úředníci – Dočasní zaměstnanci – Přijímání zaměstnanců – Lékařská prohlídka – Povinnost uchazeče zodpovědět položené otázky – Důsledky nepravdivých nebo neúplných prohlášení – Důvody pro uplatnění výhrady týkající se zdravotního stavu se zpětným účinkem – Podmínka – Předchozí předložení případu pověřenému lékaři

(Pracovní řád ostatních zaměstnanců, článek 32)

Z ustanovení článku 32 pracovního řádu ostatních zaměstnanců vyplývá, že orgán oprávněný uzavírat pracovní smlouvy sice může rozhodnout, že zaměstnanci trpícímu nemocí nebo zdravotním postižením budou zaručené dávky stanovené pro případ invalidity nebo smrti přiznány teprve po uplynutí doby pěti let ode dne jeho nástupu do pracovního poměru v orgánu, pokud jde o následky této nemoci nebo tohoto zdravotního postižení, toto rozhodnutí však smí být vydáno pouze na základě lékařského posudku vypracovaného pověřeným lékařem nebo – v případě odvolání – lékařským výborem, v němž bude posouzena otázka, zda zaměstnanec skutečně trpí nemocí nebo zdravotním postižením, jež mohou vzhledem ke svým následkům odůvodňovat uplatnění výhrady týkající se zdravotního stavu.

V konkrétním případě, kdy se po vstupní lékařské prohlídce ukáže, že zaměstnanec neodpověděl upřímně a vyčerpávajícím způsobem na otázky ohledně svého zdravotního stavu, které mu při této prohlídce položil pověřený lékař, může orgán oprávněný uzavírat pracovní smlouvy zrušit své původní rozhodnutí o neuplatnění výhrady týkající se zdravotního stavu a přijmout nové rozhodnutí s uplatněním této výhrady se zpětným účinkem. Uvedený orgán je nicméně povinen předtím postupovat v souladu s článkem 32 uvedeného pracovního řádu, tj. zaprvé předložit případ pověřenému lékaři k vypracování posudku, v němž bude posouzena otázka, zda by uvedená nemoc nebo uvedené zdravotní postižení odůvodňovaly uplatnění výhrady týkající se zdravotního stavu v souvislosti s přijetím dotyčného do pracovního poměru, a zadruhé oznámit zaměstnanci rozhodnutí, které na základě tohoto posudku přijal, aby tak mohl zaměstnanec případně podat odvolání k výboru pro otázky invalidity. Takováto otázka, při jejímž posuzování je třeba určit, zda by tato nemoc nebo toto zdravotní postižení mohly vést k invaliditě nebo smrti zaměstnance v období pěti let ode dne jeho nástupu do pracovního poměru v orgánu, je totiž otázkou lékařskou, jež spadá do výlučné pravomoci pověřeného lékaře a – v případě odvolání – výboru pro otázky invalidity.

(viz body 33 a 34)