Language of document : ECLI:EU:F:2012:96

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

10 päivänä heinäkuuta 2012

Asia F‑4/11

AV

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Väliaikainen toimihenkilö – Palvelukseen ottaminen – Lääketieteellinen varauma – Lääketieteellisen varauman soveltaminen taannehtivasti – Työkyvyttömyyslautakunnan lausunto

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa AV vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 32 artiklassa säädetyn lääketieteellisen varauman soveltamisesta häneen tehdyn Euroopan komission päätöksen sekä päätöksen olla myöntämättä hänelle työkyvyttömyyskorvausta.

Ratkaisu:      Päätös, joka tehtiin 12.4.2010, kumotaan. Päätös, joka tehtiin 16.4.2010, kumotaan. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan AV:n oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Väliaikaiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Lääkärintarkastus – Hakijan velvollisuus vastata esitettyihin kysymyksiin – Virheellisten tai puutteellisten ilmoitusten seuraukset – Lääketieteellisen varauman taannehtivan soveltamisen oikeuttaminen – Edellytys – Asian saattaminen ensin asiantuntijalääkärin käsiteltäväksi

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 32 artikla)

Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 32 artiklan säännöksistä seuraa, että vaikka työsopimusten tekemiseen toimivaltainen viranomainen voi päättää, että toimihenkilö, jolla on jokin sairaus tai vamma, saa työkyvyttömyys- tai henkivakuutukseen liittyvät takuut tämän sairauden tai vamman seurausten osalta vasta viiden vuoden kuluttua siitä, kun hän aloitti toimielimen palveluksessa, tämä päätös voi perustua ainoastaan asiantuntijalääkärin tai muutoksenhaun yhteydessä lääketieteellisen komitean antamaan lääketieteelliseen lausuntoon siitä, onko toimihenkilöllä todellisuudessa sairaus tai vamma, joka voi seuraustensa osalta oikeuttaa lääketieteellisen varauman soveltamisen.

Tilanteessa, jossa ennen palvelukseen ottamista suoritettavan lääkärintarkastuksen jälkeen käy ilmi, että toimihenkilö ei ole vastannut vilpittömästi ja täydellisesti asiantuntijalääkärin tässä tarkastuksessa esittämiin kysymyksiin hänen terveydentilastaan, työsopimusten tekemiseen toimivaltainen viranomainen voi peruuttaa alkuperäisen päätöksensä olla soveltamatta lääketieteellistä varaumaa ja tehdä uuden päätöksen tämän varauman taannehtivasta soveltamisesta. Kyseinen viranomainen on kuitenkin velvollinen noudattamaan tätä ennen kyseisten palvelussuhteen ehtojen 32 artiklassa säädettyä menettelyä eli saattamaan asian asiantuntijalääkärin käsiteltäväksi, jotta tämä antaisi lausunnon siitä, olisiko asianomaisen sairaus tai vamma oikeuttanut lääketieteellisen varauman asettamisen henkilön palvelukseenottamiselle, sekä antamaan tämän lausunnon perusteella tekemänsä päätöksen tiedoksi toimihenkilölle, jotta tämä voi mahdollisesti valittaa siitä työkyvyttömyyslautakunnalle. Tällainen kysymys, joka edellyttää sen määrittämistä, saattoiko tämä sairaus tai vamma johtaa toimihenkilön työkyvyttömyyteen tai kuolemaan viiden vuoden kuluessa siitä, kun hän aloitti toimielimen palveluksessa, on lääketieteellinen kysymys ja sen arvioiminen kuuluu yksinomaan asiantuntijalääkärin ja muutoksenhakutilanteessa työkyvyttömyyslautakunnan toimivaltaan.

(ks. 33 ja 34 kohta)