Language of document : ECLI:EU:F:2012:96

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 10. julija 2012

Zadeva F‑4/11

AV

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Začasni uslužbenec – Zaposlovanje – Zdravstveni pridržek – Retroaktivna uporaba zdravstvenega pridržka – Mnenje invalidske komisije“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero AV predlaga razglasitev ničnosti odločbe, ki jo je sprejela Evropska komisija, da se zanjo uporabi zdravstveni pridržek iz člena 32 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (v nadaljevanju: PZDU), in odločbe, s katero ji je bila zavrnjena pravica do invalidnine.

Odločitev:      Odločba z dne 12. aprila 2010 se razglasi za nično. Odločba z dne 16. aprila 2010 se razglasi za nično. Komisija nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov, ki so nastali AV.

Povzetek

Uradniki – Začasni uslužbenci – Zaposlovanje – Zdravniški pregled – Obveznost kandidata, da odgovori na postavljena vprašanja – Posledice neresničnih ali nepopolnih podatkov – Zahteva – Predhodna predložitev zadeve uradnemu zdravniku

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 32)

Iz določb člena 32 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev izhaja, da čeprav lahko organ, pooblaščen za sklepanje pogodb o zaposlitvi, glede tveganj, ki izhajajo iz bolezni ali invalidnosti, odloči, da začne uslužbenec, ki je bolan ali invalid, uživati zagotovljene pravice glede invalidnosti ali smrti šele po petih letih od datuma nastopa dela v instituciji, to odločitev lahko sprejme le na podlagi zdravniškega mnenja, ki ga uradni zdravnik ali v primeru pritožbe zdravniška komisija pripravi v zvezi z vprašanjem, ali uslužbenec v resnici trpi zaradi bolezni ali invalidnosti, ki glede na posledice upravičuje uporabo zdravstvenega pridržka.

V posebnem primeru, ko se po zdravniškem pregledu pred zaposlitvijo izkaže, da uslužbenec ni iskreno in v celoti odgovoril na vprašanja o zdravstvenem stanju, ki mu jih je na tem pregledu postavil uradni zdravnik, lahko organ, pooblaščen za sklepanje pogodb o zaposlitvi, prekliče prvotno odločbo, da se ne uporabi zdravstveni pridržek, in sprejme novo odločbo, v kateri se retroaktivno uporabi ta pridržek. Navedeni organ vseeno ni nič manj pred tem zavezan, da upošteva postopek iz člena 32 navedenih pogojev, in sicer, da, prvič, zadevo predloži uradnemu zdravniku za pripravo mnenja o tem, ali bolezen ali invalidnost upravičuje, da se za zaposlitev zadevne osebe uporabi zdravstveni pridržek, ter, drugič, uslužbencu pošlje odločbo, ki jo je sprejel na podlagi tega mnenja, da lahko uslužbenec po potrebi vloži pritožbo pri invalidski komisiji. Tako vprašanje, ki predpostavlja ugotovitev, ali lahko ta bolezen ali invalidnost povzroči invalidnost ali smrt uslužbenca v petih letih od nastopa dela v instituciji, je zdravstveno vprašanje in spada strogo v pristojnost uradnega zdravnika in v primeru pritožbe v pristojnost invalidske komisije.

(Glej točki 33 in 34.)