Language of document : ECLI:EU:F:2012:123

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

13. september 2012

Kohtuasi F‑34/11

Saskia Jane Markland

versus

Euroopa Politseiamet (Europol)

Avalik teenistus – Europoli töötajad – Ajutise teenistuja leping – Muude teenistujate teenistustingimuste kohaldamine – Palgaastme määramine – Ilmselgelt põhjendamatu hagi

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega S. J. Markland palub tühistada 19. detsembri 2010. aasta otsus, millega Euroopa Politseiamet (Europol) kinnitas oma otsuse määrata ta assistentide (AST) tegevusüksuse palgaastmele AST 5.

Otsus: Jätta hagi ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Europoli kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Europoli teenistujad – Töölevõtmine – Palgaastme määramine – Kohustus kehtestada iga ajutise teenistuja ametikohaga kaasnevad ülesanded ja volitused – Rikkumine – Tagajärjed ajutise teenistuja palgaastme määramise otsusele – Puudumine

(Personalieeskirjad, artikli 1a lõige 2, artikli 5 lõige 4 ja I lisa; muude teenistujate teenistustingimused, artikkel 10; nõukogu otsus 2009/371, artikli 39 lõige 2)

2.      Ametnikud – Töölevõtmine – Palgaastme määramine – Institutsiooni sisejuhis – Mõiste – Mitmeaastane kava, mis on liidu eelarvepädevale institutsioonile saadetud teadmiseks ja ei ole mõeldud töötajatele – Väljaarvamine

3.      Ametnikud – Teenistusüksuste töö korraldus – Vaba ametikoha taseme kindlaksmääramine – Kohustus määrata teates vaba ametikoha kohta konkreetne palgaaste – Puudumine

(Personalieeskirjad)

1.      Personalieeskirjade artikli 5 lõikes 4 sätestatud iga liidu institutsiooni kohustus kehtestada pärast nõupidamist personalieeskirjade komiteega iga ametikoha liigiga – mille nimekiri on esitatud personalieeskirjade I lisas ‑ kaasnevad ülesanded ja volitused lasub ka Europolil. Nimelt on see asutus personalieeskirjade artikli 1a lõike 2 tähenduses amet vastavalt otsuse 2009/371, millega asutatakse Europol, artikli 39 lõikele 2, ja personalieeskirjade artikli 1a lõige 2 täpsustab, et ametite suhtes kohaldatakse personalieeskirjade viiteid institutsioonidele.

Kui Europol ei kehtesta personalieeskirjade artikli 5 lõikes 4 mainitud ülesandeid ja volitusi, siis see ei tähenda, et ajutise teenistuja palgaastme määramise otsus on õigusvastane, kuna puhtalt ametisisese aktina on sellise kehtestamise eesmärk palgaastme määramise lihtsustamine.

(vt punktid 35, 36, 39 ja 40)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 9. juuli 2007, kohtuasi T‑415/06 P: De Smedt vs. komisjon (punktid 42 ja 43).

Avaliku Teenistuse Kohus: 28. juuni 2011, kohtuasi F‑55/10: AS vs. komisjon (punkt 59), mille peale on esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Üldkohtusse, kohtuasi T‑476/11 P.

2.      Ametisse nimetav asutus võib võtta vastu sisejuhise kaalutlusõiguse kasutamise kohta palgaastme määramisel. Siiski ei saa mitmeaastast kava, mis on liidu eelarvepädevale institutsioonile saadetud teadmiseks ja ei ole mõeldud töötajatele, kvalifitseerida sisejuhisena.

(vt punkt 46)

Viide:

Esimese Astme Kohus: 9. juuli 1997, kohtuasi T‑92/96: Monaco vs. parlament (punkt 46).

3.      Kuna personalieeskirjades ei ole kehtestatud kindlat seost konkreetse ametikoha ja palgaastme vahel, võib administratsioon õiguspäraselt kasutada oma ulatuslikku kaalutlusõigust ja määrata vaba ametikoha teates ametikoha tase mitmele palgaastmele viidates.

(vt punkt 50)

Viide:

Esimese Astme Kohus: 18. juuni 2009, kohtuasi T‑572/08 P: komisjon vs. Traore (punktid 61–63).