Language of document : ECLI:EU:F:2012:123

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera a treia)


13 septembrie 2012


Cauza F‑34/11


Saskia Jane Markland

împotriva

Oficiului European de Poliție (Europol)

„Funcție publică – Personalul Europol – Contract de agent temporar – Aplicare a RAA – Încadrare în grad – Acțiune vădit nefondată”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care doamna Markland solicită anularea deciziei din 19 decembrie 2010 prin care Oficiul European de Poliție (Europol) și‑a confirmat decizia de a o încadra în grupa de funcții de asistenți (AST) în gradul AST 5

Decizia: Respinge acțiunea ca vădit nefondată. Reclamanta suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la suportarea celor efectuate de Europol.

Sumarul ordonanței

1.      Funcționari – Agenți ai Europol – Recrutare – Încadrare în grad – Obligația de adoptare a unei descrieri a funcțiilor și atribuțiilor care acoperă fiecare tip de sarcină a agenților temporari – Încălcare – Consecințe în privința unei decizii de încadrare a unui agent temporar – Inexistență

[Statutul funcționarilor, art. 1a alin. (2) și art. 5 alin. (4); anexa I; Regimul aplicabil celorlalți agenți, art. 10; Decizia 2009/371 a Consiliului, art. 39 alin. (2)]

2.      Funcționari – Recrutare – Încadrare în grad – Dispoziție internă a unei instituții – Noțiune – Plan plurianual adresat autorității bugetare a Uniunii pentru informare și care nu este destinat personalului – Excludere

3.      Funcționari – Organizarea serviciilor – Determinarea nivelului postului care urmează să fie ocupat – Obligația de a stabili gradul exact în anunțul pentru ocuparea unui post vacant – Inexistență

(Statutul funcționarilor)

1.      Obligația fiecărei instituții a Uniunii, prevăzută la articolul 5 alineatul (4) din statut, de a stabili, după consultarea Comitetului pentru Statutul funcționarilor, descrierea funcțiilor și atribuțiilor care corespund fiecărui post tip, a căror listă figurează în anexa I la statut, se impune în egală măsură și pentru Europol. Astfel, acest organ este o agenție, în sensul articolului 1a alineatul (2) din statut, prin aplicarea articolului 39 alineatul (2) din Decizia 2009/371 privind înființarea Europol, iar articolul 1a alineatul (2) din statut precizează că trimiterile din statut la instituții se consideră totodată ca trimiteri la agenții.

Faptul că Europol omite să stabilească descrierea funcțiilor și atribuțiilor prevăzută la articolul 5 alineatul (4) din statut nu este de natură să determine nelegalitatea deciziei de încadrare în grad a unui agent temporar, o astfel de descriere neavând ca obiect, în calitate de act pur intern, decât facilitarea acestei încadrări.

(a se vedea punctele 35, 36, 39 și 40)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 9 iulie 2007, De Smedt/Comisia, T‑415/06 P, punctele 42 și 43

Tribunalul Funcției Publice: 28 iunie 2011, AS/Comisia, F‑55/10, punctul 59, care face obiectul unui recurs pendinte în fața Tribunalului Uniunii Europene, cauza T‑476/11 P

2.      Autoritatea împuternicită să facă numiri poate adopta o directivă internă care să o ghideze în exercitarea puterii sale discreționare în privința încadrării în grad. Totuși, un plan plurianual, adresat autorității bugetare a Uniunii pentru informare și care nu este destinat personalului, nu poate fi calificat ca fiind o directivă internă.

(a se vedea punctul 46)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 9 iulie 1997, Monaco/Parlamentul European, T‑92/96, punctul 46

3.      Din moment ce statutul nu stabilește o corespondență fixă între o funcție determinată și un grad determinat, administrația poate utiliza în mod legal larga sa putere de apreciere stabilind într‑un anunț pentru ocuparea unui post vacant – sau de selecție – nivelul unui post prin referire la un număr mare de grade.

(a se vedea punctul 50)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 18 iunie 2009, Comisia/Traore, T‑572/08 P, punctele 61-63