Language of document : ECLI:EU:F:2012:123

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(tretji senat)

z dne 13. septembra 2012

Zadeva F‑34/11

Saskia Jane Markland

proti

Evropskemu policijskemu uradu (Europol)

„Javni uslužbenci – Osebje Europola – Pogodba začasnega uslužbenca – Uporaba PZDU – Razvrstitev v naziv – Očitno neutemeljena tožba“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero S. J. Markland predlaga razglasitev ničnosti odločbe z dne 19. decembra 2010, s katero je Evropski policijski urad (Europol) potrdil svojo odločitev, da jo razvrsti v funkcionalno skupino asistentov (AST) v razred AST 5.

Odločitev: Tožba se zavrne kot očitno neutemeljena. Tožeča stranka nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov Europola.

Povzetek

1.      Uradniki – Uslužbenci Europola – Zaposlovanje – Razvrstitev v naziv – Obveznost sprejetja opredelitve nalog in pooblastil za vsako vrsto dela začasnih uslužbencev – Kršitev – Posledice v zvezi z odločitvijo o razvrstitvi začasnega uslužbenca – Neobstoj

(Kadrovski predpisi, člena 1a(2) in 5(4); Priloga I; Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 10; Sklep Sveta 2009/371, člen 39(2))

2.      Uradniki – Zaposlovanje – Razvrstitev v naziv – Notranja direktiva institucije – Pojem – Večletni načrt, ki je informativno naslovljen na proračunski organ Unije in ni namenjen osebju – Izključitev

3.      Uradniki – Organizacija služb – Določitev stopnje prostega delovnega mesta – Obveznost, da se v obvestilu o prostem delovnem mestu navede natančen naziv – Neobstoj

(Kadrovski predpisi)

1.      Obveznost iz člena 5(4) Kadrovskih predpisov, da mora vsaka institucija po posvetovanju z Odborom za Kadrovske predpise opredeliti naloge in pooblastila za vsako vrsto delovnega mesta, katerih tabela je vključena v Prilogo I h Kadrovskim predpisom, velja tudi za Europol. Ta organ je namreč na podlagi člena 39(2) Sklepa 2009/371/PNZ o ustanovitvi Europola agencija v smislu člena 1a(2) Kadrovskih predpisov, ki določa, da se vsako sklicevanje na institucije v Kadrovskih predpisih uporablja tudi za agencije.

Dejstvo, da Europol ni opredelil nalog in pooblastil iz člena 5(4) Kadrovskih predpisov, še ne pomeni, da je odločitev o razvrstitvi začasnega uslužbenca nezakonita, saj je zadevna opredelitev popolnoma notranje narave in je njen namen le poenostaviti razvrstitev.

(Glej točke 35, 36, 39 in 40.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 9. julij 2007, De Smedt proti Komisiji, T‑415/06 P, točki 42 in 43;

Sodišče za uslužbence: 28. junij 2011, AS proti Komisiji, F‑55/10, točka 59, predmet pritožbe, ki poteka pred Splošnim sodiščem Evropske unije, zadeva T‑476/11 P.

2.      Organ, pristojen za imenovanja, lahko sprejme notranjo direktivo za izvajanje svoje diskrecijske pravice v zvezi z razvrščanjem v naziv. Vendar večletnega načrta, ki se informativno naslovi na proračunski organ Unije in ni namenjen osebju, ni mogoče šteti za notranjo direktivo.

(Glej točko 46.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 9. julij 1997, Monaco proti Parlamentu, T‑92/96, točka 46.

3.      Ker Kadrovski predpisi ne določajo nespremenljivega ujemanja med določenimi nalogami in določenim nazivom, lahko uprava na podlagi svoje široke diskrecijske pravice v obvestilu o prostem delovnem mestu – ali razpisu za izbor – določi stopnjo delovnega mesta s sklicevanjem na veliko število nazivov.

(Glej točko 50.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 18. junij 2009, Komisija proti Traore, T‑572/08 P, točke od 61 do 63.