Language of document : ECLI:EU:F:2013:46

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Første Afdeling)

15. april 2013

Sag F-1/12

Henrik Andersen

mod

Revisionsretten for Den Europæiske Union

»Personalesag – tjenestemænd – invalidepension – vedtægtens artikel 78 – åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet«

Angående:      Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TUEF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i medfør af denne traktats artikel 106A, hvorunder Henrik Andersen i det væsentlige har nedlagt påstand om annullation af afgørelsen af 21. januar 2011 truffet af Revisionsretten for Den Europæiske Union om afslag på sagsøgerens anmodning om kompensation for de tab, denne har lidt som følge af sin pensionering, og om, at Revisionsretten betaler erstatning for den nævnte skade.

Udfald:      Revisionsretten for Den Europæiske Union frifindes, da søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet. Henrik Andersen bærer sine egne omkostninger og betaler Revisionsrettens omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemandssager – ikke rettidigt anlagt annullationssøgsmål – erstatningssøgsmål til opnåelse af samme resultat – afvisning

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

En erstatningspåstand kan ikke antages til realitetsbehandling, når tjenestemanden på denne måde forsøger at opnå samme resultat, som han ville have opnået, hvis han havde fået medhold i et annullationssøgsmål, som han har forsømt at anlægge rettidigt.

En tjenestemand tilsigter at omgå den omstændighed, at klagepunktet om retsstridigheden af afvisning af en anmodning om annullation ikke kan antages til realitetsbehandling, når de faktiske omstændigheder og beviser, der bliver påberåbt med henblik på, at institutionen ifalder ansvar, er de samme som dem, der har været genstand for den nævnte afgørelse om afslag, over hvilken tjenestemanden ikke har indgivet klage.

(jf. præmis 27, 29 og 35)

Henvisning til:

Domstolen: 14. februar 1989, sag 346/87, Bossi mod Kommissionen, præmis 32

Personaleretten: 28. oktober 2010, sag F-84/08, Cerafogli mod ECB, præmis 50