Language of document : ECLI:EU:F:2013:77

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(едноличен състав)


18 юни 2013 година


Дело F‑115/10


Jacques Biwer

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Възнаграждение — Семейни надбавки — Надбавка за образование — Условия за предоставянето ѝ — Приспадане на получавана от други източници подобна надбавка — Явно неоснователна жалба“

Предмет:      Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Biwer и петима други жалбоподатели, чиито имена са изброени в приложение, искат, от една страна, отмяна на решението на Комисията, което не е съобщено на жалбоподателите, някои от финансовите помощи, отпускани от държава членка на студентите във висшите учебни заведения, да бъдат третирани като надбавки, подобни на предвидените в Правилника семейни надбавки, и тези помощи да бъдат приспаднати от предвидената в Правилника за длъжностните лица надбавка за образование, изплащана на длъжностните лица, родители на тези студенти, и от друга страна, отмяна на фишовете за заплатите, изготвени в съответствие с това решение, считано от януари 2010 г.

Решение:      Отхвърля жалбата на г‑н Biwer и на петимата други жалбоподатели, чиито имена са изброени в приложение, като явно лишена от всякакво правно основание. Осъжда г‑н Biwer и петимата други жалбоподатели, чиито имена са изброени в приложение, да понесат собствените си съдебни разноски и да заплатят съдебните разноски, направени от Европейската комисия.


Резюме


Длъжностни лица — Възнаграждение — Семейни надбавки — Надбавка за образование — Условия за прилагане на правилото за ненатрупване, предвидено в член 67, параграф 2 от Правилника в случай на получаване от други източници на подобни надбавки — Прилагане по отношение на люксембургското финансово обезщетение, предназначено за студентите — Допустимост

(член 67, параграф 1, буква в) и параграф 2 от Правилника за длъжностните лица)

Само надбавките, които са сравними и които имат една и съща цел, са „подобни надбавки“ по смисъла на предвиденото в член 67, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица правило за ненатрупване в областта на семейните надбавки. Решаващ критерий за квалифицирането на надбавката като подобна е целта, която се преследва от съответната надбавка.

В това отношение надбавката за образование, предвидена в член 67, параграф 1, буква в) от Правилника, и люксембургското финансово обезщетение, отпускано под формата на стипендии и кредити, което има за цел да предостави на студентите финансово подпомагане, за да им се даде възможност да посрещнат разходите си за образование и да се издържат по време на следването си, имат сходна цел, поради това че са предназначени да подпомогнат разходите за образование на детето, което е на издръжка на длъжностното лице.

Този извод не може да бъде оборен от обстоятелството, че бенефициерите по двете обезщетения не са едни и същи. Всъщност обстоятелството, че предвидената в Правилника надбавка е отпускана на длъжностното лице и че националното обезщетение се получава от детето или формално се предоставя на него, не е определящо, за да се прецени дали тези обезщетения са подобни по смисъла на член 67, параграф 2 от Правилника.

(вж. точки 42 и 43)


Позоваване на:

Съд — 13 октомври 1977 г., Gelders-Deboeck/Комисия, 106/76, точка 16; 13 октомври 1977 г., Emer-van den Branden/Комисия, 14/77, точка 15; 18 декември 2007 г., Weiβenfels/Парламент, C‑135/06 P, точка 89

Първоинстанционен съд — 10 май 1990 г., Sens/Комисия, T‑117/89, точка 14; 11 юни 1996 г., Pavan/Парламент, T‑147/95, точка 41

Съд на публичната служба — 13 февруари 2007 г., Guarneri/Комисия, F‑62/06, точки 39 и 42; 5 юни 2012 г., Giannakouris/Комисия, F‑83/10, точка 37; 5 юни 2012 г., Chatzidoukakis/Комисия, F‑84/10, точка 37