Language of document : ECLI:EU:F:2013:77

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(ainukohtunik)

18. juuni 2013

Kohtuasi F‑115/10

Jacques Biwer jt

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Töötasu – Peretoetused – Õppetoetus – Maksmise tingimused – Mujalt saadava samalaadse toetuse mahaarvamine – Ilmselgelt põhjendamatu hagi

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega J. Biwer ja viis hagejat, kelle nimed on toodud lisas, paluvad esiteks tühistada Euroopa Komisjoni otsuse, mida hagejatele teatavaks ei tehtud, millega loeti liikmesriigi poolt kõrgkoolide üliõpilastele antud teatud rahaline abi samalaadseks toetuseks personalieeskirjade peretoetustega ning millega see abi arvati maha nende üliõpilaste ametnikest vanematele määratud õppetoetustest, ning teiseks tühistada vastavalt sellele otsusele koostatud palgalehed alates 2010. aasta jaanuarist.

Otsus:      Jätta J. Biweri ja viie hageja, kelle nimed on esitatud lisas, hagi ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Jätta J. Biweri ja viie hageja, kelle nimed on toodud lisas, kohtukulud nende endi kanda ning mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Töötasu – Peretoetused – Õppetoetus – Personalieeskirjade artikli 67 lõikes 2 ette nähtud kattumise välistamise normi kohaldamise tingimused mujalt saadavate samalaadsete toetuste korral – Kohaldamine õppijatele mõeldud Luksemburgi rahalisele hüvitisele – Lubatavus

(Personalieeskirjad, artikli 67 lõike 1 punkt c ja lõige 2)

„Samalaadsete” toetustena personalieeskirjade artikli 67 lõikes 2 ette nähtud kattumise välistamise normi kohaselt on käsitletavad ainult sellised toetused, mis on võrreldavad ja mida makstakse samal eesmärgil. Samalaadse toetusena kvalifitseerimisel on otsustav tegur asjaomaste toetustega taotletud eesmärk.

Sellega seoses on personalieeskirjade artikli 67 lõike 1 punktis c ette nähtud õppetoetus ja Luksemburgis stipendiumi ja laenu vormis makstav rahaline hüvitis, mille eesmärk on anda õppijatele rahalist abi, mis võimaldab neil oma õpinguid ja elamiskulusid rahastada, sama eesmärgiga, kuna nendega kaetakse ametniku ülalpeetava lapse koolituskulusid.

Seda järeldust ei lükka ümber asjaolu, et nende kahe toetuse saajad ei ole samad. Nimelt see, et personalieeskirjade alusel saadav toetus määratakse ametnikule ja siseriiklik toetus makstakse lapsele või määratakse ametlikult talle, ei ole otsustav selle hindamisel, kas toetused on personalieeskirjade artikli 67 lõike 2 tähenduses samalaadsed.

(vt punktid 42 ja 43)

Viited:

Euroopa Kohus: 13. oktoober 1977, kohtuasi 106/76: Gelders‑Deboeck vs. komisjon (punkt 16); 13. oktoober 1977, kohtuasi 4/77: Emer‑van den Branden vs. komisjon (punkt 15); 18. detsember 2007, kohtuasi C‑135/06 P: Weiβenfels vs. parlament (punkt 89).

Esimese Astme Kohus: 10. mai 1990, kohtuasi T‑117/89: Sens vs. komisjon (punkt 14); 11. juuni 1996, kohtuasi T‑147/95: Pavan vs. parlament (punkt 41).

Avaliku Teenistuse Kohus: 13. veebruar 2007, kohtuasi F‑62/06: Guarneri vs. komisjon (punktid 39 ja 42); 5. juuni 2012, kohtuasi F‑83/10: Giannakouris vs. komisjon (punkt 37); 5. juuni 2012, kohtuasi F‑84/10: Chatzidoukakis vs. komisjon (punkt 37).