Language of document : ECLI:EU:F:2013:77

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (vienas teisėjas) NUTARTIS

2013 m. birželio 18 d.

Byla F‑115/10

Jacques Biwer

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Darbo užmokestis – Šeimos pašalpos – Mokymosi pašalpa – Skyrimo sąlygos – Išskaičiavimas iš kito šaltinio gaunamos tokio paties pobūdžio pašalpos – Akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai remiantis jos 106a straipsniu, pareikštas ieškinys; juo J. Biwer ir kiti penkti pareigūnai, kurių pavardės nurodytos priede, prašo, pirma, panaikinti Europos Komisijos sprendimą, apie kurį ieškovams nebuvo pranešta, tam tikrą valstybės narės finansinę paramą, suteiktą aukštųjų mokyklų studentams, laikyti pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus mokamos šeimos pašalpos pobūdžio pašalpa ir išskaičiuoti iš šių studentų tėvams skirtos mokymosi pašalpos šios paramos sumą, ir, antra, panaikinti remiantis šiuo sprendimu parengtus 2010 m. sausio ir paskesnių mėnesių atlyginimo lapelius.

Sprendimas:      Atmesti J. Biwer ir kitų penkių ieškovų, kurių pavardės nurodytos priede, ieškinį kaip akivaizdžiai teisiškai nepagrįstą. J. Biwer ir kiti penki ieškovai, kurių pavardės nurodytos priede, padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Darbo užmokestis – Šeimos pašalpos – Mokymosi pašalpa – Pareigūnų tarnybos nuostatų 67 straipsnio 2 dalyje numatytos sutapties draudimo taisyklės taikymo sąlygos tuo atveju, kai iš kito šaltinio gaunama tokio paties pobūdžio pašalpa – Taikymas Liuksemburgo teikiamai finansinei pagalbai studentams – Leistinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 67 straipsnio 1 dalies c punktas ir 2 dalis)

Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 67 straipsnio dėl šeimos pašalpų 2 dalyje įtvirtintą sutapties draudimo taisyklę „panašaus pobūdžio“ yra laikomos tik panašios ir tą patį tikslą turinčios pašalpos. Sprendžiant, ar pašalpos yra panašaus pobūdžio, lemiamas kriterijus yra šių pašalpų tikslas.

Šiuo atžvilgiu Pareigūnų tarnybos nuostatų 67 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta mokymosi pašalpa ir kaip stipendija bei paskola teikiama Liuksemburgo finansinė pagalba, kuria siekiama suteikti studentams finansinę paramą, leidžiančią jiems padengti studijų ir pragyvenimo išlaidas studijuojant, turi panašius tikslus, nes jomis siekiama padengti dalį pareigūno išlaikomo vaiko mokymosi išlaidų.

Šios išvados nepaneigia aplinkybė, kad abiejų pagalbos rūšių gavėjai nėra tie patys asmenys. Iš tikrųjų aplinkybė, kad Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatyta pašalpa yra skirta pareigūnui, o nacionalinę pagalbą gauna vaikas arba ji formaliai skiriama jam, nėra lemiama vertinant, ar šios pagalbos yra panašaus pobūdžio, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 67 straipsnio 2 dalį.

(žr. 42 ir 43 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1977 m. spalio 13 d. Sprendimo Gelders-Deboeck prieš Komisiją, 106/76, 16 punktas; 1977 m. spalio 13 d. Sprendimo Emer-van den Branden prieš Komisiją, 14/77, 15 punktas; 2007 m. gruodžio 18 d. Sprendimo Weiβenfels prieš Parlamentą, C‑135/06 P, 89 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1990 m. gegužės 10 d. Sprendimo Sens prieš Komisiją, T‑117/89, 14 punktas; 1996 m. birželio 11 d. Sprendimo Pavan prieš Parlamentą, T‑147/95, 41 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. vasario 13 d. Sprendimo Guarneri prieš Komisiją, F‑62/06, 39 ir 42 punktai; 2012 m. birželio 5 d. Sprendimo Giannakouris prieš Komisiją, F‑83/10, 37 punktas; 2012 m. birželio 5 d. Sprendimo Chatzidoukakis prieš Komisiją, F‑84/10, 37 punktas.