Language of document : ECLI:EU:F:2013:77

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(sodnik posameznik)

z dne 18. junija 2013

Zadeva F‑115/10

Jacques Biwer

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Osebni prejemki – Družinski dodatki – Dodatek za šolanje – Pogoji za dodelitev – Odštetje podobnega dodatka, prejetega iz drugih virov – Očitno neutemeljena tožba“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero J. Biwer in pet drugih uradnikov, katerih imena so navedena v prilogi, predlagajo, prvič, razglasitev ničnosti sklepa Evropske komisije, ki tožečim strankam ni bil vročen, o tem, da se nekatere finančne pomoči, ki jih država članica izplača visokošolskim študentom, štejejo za dodatke, ki so podobni družinskim dodatkom iz Kadrovskih predpisov, in o odštetju teh pomoči od dodatka za šolanje iz Kadrovskih predpisov, ki se dodeljuje uradnikom, staršem teh študentom, in drugič, razglasitev ničnosti plačilnih list, pripravljenih na podlagi tega sklepa, od januarja 2010.

Odločitev:      Tožba J. Biwerja in petih drugih tožečih strank, katerih imena so razvidna iz priloge, se zavrne, ker je očitno brez pravne podlage. J. Biwer in pet drugih tožečih strank, katerih imena so razvidna iz priloge, nosijo svoje stroške in stroške Evropske komisije.

Povzetek

Uradniki – Osebni prejemki – Družinski dodatki – Dodatek za šolanje – Pogoji za uporabo pravila o prepovedi kopičenja iz člena 67(2) Kadrovskih predpisov v primeru izplačevanja podobnih dodatkov iz drugih virov – Uporaba za luksemburško finančno dajatev za študente – Dopustnost

(Kadrovski predpisi, člen 67(1)(c) in (2))

Samo dodatki, ki so primerljivi in katerih cilj je enak, so „podobni“ v smislu pravila o preprečevanju kopičenja iz člena 67(2) Kadrovskih predpisov na področju družinskih dodatkov. Odločilno merilo pri opredelitvi podobnega dodatka je cilj zadevnih dodatkov.

Glede tega je cilj dodatka za šolanje iz člena 67(1)(c) Kadrovskih predpisov in luksemburške finančne dajatve v obliki štipendij in posojil, katere cilj je omogočiti študentom finančno pomoč za kritje njihovih stroškov študija in njihovo vzdrževanje v okviru nadaljevanja študija, podoben, ker pomenita prispevek za stroške šolanja vzdrževanega otroka uradnika.

Te ugotovitve ne omaje okoliščina, da upravičenci do teh dveh dajatev niso enaki. To, da je dodatek iz Kadrovskih predpisov dodeljen uradniku in da nacionalno dajatev dobivajo otroci ali jim je formalno dodeljena, namreč ni odločilno za presojo, ali sta ti dajatvi podobni v smislu člena 67(2) Kadrovskih predpisov.

(Glej točki 42 in 43.)

Napotitev na:

Sodišče: 13. oktober 1977, Gelders-Deboeck proti Komisiji, 106/76, točka 16; 13. oktober 1977, Emer-van den Branden proti Komisiji, 14/77, točka 15; 18. december 2007, Weiβenfels proti Parlamentu, C‑135/06 P, točka 89;

Sodišče prve stopnje: 10. maj 1990, Sens proti Komisiji, T‑117/89, točka 14; 11. junij 1996, Pavan proti Parlamentu, T‑147/95, točka 41;

Sodišče za uslužbence: 13. februar 2007, Guarneri proti Komisiji, F‑62/06, točki 39 in 42; 5. junij 2012, Giannakouris proti Komisiji, F‑83/10, točka 37; 5. junij 2012, Chatzidoukakis proti Komisiji, F‑84/10, točka 37.