Language of document : ECLI:EU:F:2013:8

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(třetí senát)

29. ledna 2013

Věc F‑79/12

Karel Brus

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Návrh na zahájení řízení – Formální požadavky – Uvedení uplatňovaných žalobních důvodů – Zjevně nepřípustná žaloba“

Předmět: Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se K. Brus dovolává zrušení rozhodnutí Evropské komise ze dne 29. září 2011, jež se týkají jeho odvolání z funkce a dále krácení jeho starobního důchodu v důsledku disciplinárního řízení zahájeného pro porušení povinností stanovených služebním řádem z jeho strany.

Rozhodnutí: Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Žalobce ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Komisí.

Shrnutí

Soudní řízení – Návrh na zahájení řízení – Formální požadavky – Jasné a přesné uvedení uplatňovaných žalobních důvodů

[Statut Soudního dvora, článek 21; jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 35 odst. 1 písm. e)]

Podle článku 21 statutu Soudního dvora a čl. 35 odst. 1 písm. e) jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu musí žaloba obsahovat žalobní důvody a uplatňované právní a skutkové argumenty. Tyto žalobní důvody a argumenty musí být dostatečně jasné a přesné k tomu, aby umožnily žalovanému připravit svou obranu a Tribunálu rozhodnout o žalobě případně i bez dalších podpůrných informací. Za účelem zajištění právní jistoty a řádného výkonu spravedlnosti je třeba pro to, aby byla žaloba přípustná, aby hlavní skutkové a právní okolnosti, na kterých je založena, vyplývaly, přinejmenším stručně, avšak uceleně a srozumitelně, z textu samotné žaloby.

(viz bod 19)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 15. září 2011, Bennett a další v. OHIM, F‑102/09, bod 115; 1. února 2012, Bancale a Buccheri v. Komise, F‑123/10, bod 38; 8. března 2012, Kerstens v. Komise, F‑12/10, bod 68