Language of document : ECLI:EU:F:2013:8

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Tredje Afdeling)

29. januar 2013

Sag F-79/12

Karel Brus

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – tjenestemænd – stævning – formkrav – fremstilling af søgsmålsgrunde – afvisning«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som finder anvendelse på Euratom-traktaten i medfør af denne traktats artikel 106A, hvorved Karel Brus har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelser af 29. september 2001, der omhandler henholdsvis hans fjernelse fra stillingen samt nedsættelse af hans alderspension på grund af en indledt disciplinærsag for tilsidesættelse af hans vedtægtsmæssige forpligtelser.

Udfald: Sagen afvises. Karel Brus bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

Sammendrag

Retslig procedure – stævning – formkrav – klar og præcis fremstilling af søgsmålsgrundene

[Statutten for Domstolen, art. 21; Personalerettens procesreglement, art. 35, stk. 1, litra e)]

I medfør af artikel 21 i statutten for Domstolen og artikel 35, stk. 1, litra e), i Personalerettens procesreglement skal stævningen indeholde de anbringender og faktiske og retlige argumenter, der gøres gældende. Disse anbringender og argumenter skal være tilstrækkelige klare og præcise til, at sagsøgte kan tilrettelægge sit forsvar, og til, at Retten kan tage stilling til sagen i givet fald alene på det foreliggende grundlag. Det er af retssikkerheds- og retsplejehensyn en forudsætning for, at en sag kan antages til realitetsbehandling, at de væsentlige faktiske og retlige omstændigheder, som sagen støttes på, eventuelt kortfattet, men dog på en sammenhængende og forståelig måde, fremgår af selve stævningen.

(jf. præmis 19)

Henvisning til:

Personaleretten: 15. september 2011, sag F-102/09, Bennett m.fl. mod KHIM, præmis 115; 1. februar 2012, sag F-123/10, Bancale og Buccheri mod Kommissionen, præmis 38; 8. marts 2012, sag F-12/10, Kerstens mod Kommissionen, præmis 68