Language of document : ECLI:EU:F:2013:8

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

29. jaanuar 2013

Kohtuasi F‑79/12

Karel Brus

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Hagimenetluse algatusdokument – Vorminõuded – Esitatud väited – Ilmselgelt vastuvõetamatu hagi

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega K. Brus palub tühistada Euroopa Komisjoni 29. septembri 2011. aasta otsused vabastada ta teenistusest ning vähendada tema pensioni summat personalieeskirjadest tulenevate kohustuste rikkumise tõttu algatatud distsiplinaarmenetluse tulemusel.

Otsus: Jätta hagi ilmse vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

Kohtumenetlus – Hagimenetluse algatusdokument – Vorminõuded – Esitatud väidete selge ja täpne ülevaade

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 21; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 35 lõike 1 punkt e)

Euroopa Kohtu põhikirja artikli 21 ja Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 35 lõike 1 punkti e alusel tuleb hagiavalduses märkida ülevaade fakti‑ ja õigusväidetest. Need väited ja argumendid peavad olema näidatud piisavalt selgelt ja täpselt, et kostja saaks ette valmistada oma kaitset ja Avaliku Teenistuse Kohus asja lahendada vajaduse korral ilma muu toetava informatsioonita. Tagamaks õiguskindlust ja head õigusemõistmise tava, peavad selleks, et hagiavaldus oleks vastuvõetav, selle aluseks olevad olulised faktilised ja õiguslikud asjaolud ilmnema vähemalt kokkuvõtlikult, ent järjekindlalt ja arusaadavalt hagiavalduse enda tekstist.

(vt punkt 19)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 15. september 2011, kohtuasi F‑102/09: Bennett jt vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (punkt 115); 1. veebruar 2012, kohtuasi F‑123/10: Bancale ja Buccheri vs. komisjon (punkt 38); 8. märts 2012, kohtuasi F‑12/10: Kerstens vs. komisjon (punkt 68).