Language of document : ECLI:EU:F:2013:8

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS

(trešā palāta)

2013. gada 29. janvārī

Lieta F‑79/12

Karel Brus

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Pieteikums par lietas ierosināšanu – Formas prasības – Izvirzīto pamatu izklāsts – Acīmredzami nepieņemama prasība

Priekšmets Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas EAEK līgumam ir piemērojams saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru K. Brus lūdz atcelt Eiropas Komisijas 2011. gada 29. septembra lēmumus attiecīgi atsaukt viņu no viņa amata pienākumiem un samazināt viņa vecuma pensijas apmēru disciplinārās procedūras, kas sākta sakarā ar to, ka viņš nav izpildījis savus Civildienesta noteikumos paredzētos pienākumus, dēļ

Nolēmums Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Prasītājs sedz savus, kā arī atlīdzina Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Pieteikums par lietas ierosināšanu – Formas prasības – Izvirzīto pamatu skaidrs un precīzs izklāsts

(Tiesas statūtu 21. pants; Civildienesta tiesas Reglamenta 35. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

Saskaņā ar Tiesas statūtu 21. pantu un Civildienesta tiesas Reglamenta 35. panta 1. punkta e) apakšpunktu prasības pieteikumā ir jāmin izvirzītie faktiskie un tiesību pamati un argumenti. Šos pamatus un argumentus norāda pietiekami skaidri un precīzi, lai atbildētājs vajadzības gadījumā bez papildu informācijas varētu sagatavot savu aizstāvību un Civildienesta tiesa – lemt par prasību. Tiesiskās noteiktības un pareizas tiesvedības nodrošināšanai, lai prasība būtu pieņemama, ir vajadzīgs, lai būtiskie faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuriem tā balstīta, vismaz kopsavilkuma veidā, taču saskanīgi un saprotami izrietētu no paša prasības pieteikuma teksta.

(skat. 19. punktu)

Atsauces

Civildienesta tiesa: 2011. gada 15. septembris, F‑102/09 Bennett u.c./ITSB, 115. punkts; 2012. gada 1. februāris, F‑123/10 Bancale un Buccheri/Komisija, 38. punkts; 2012. gada 8. marts, F‑12/10 Kerstens/Komisija, 68. punkts.