Language of document : ECLI:EU:F:2013:8

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(trzecia izba)

z dnia 29 stycznia 2013 r.

Sprawa F‑79/12

Karel Brus

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Skarga wszczynająca postępowanie – Wymogi formalne – Przedstawienie powołanych zarzutów – Skarga oczywiście niedopuszczalna

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy art. 106a traktatu EWEA, w której K. Brus żąda stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 29 września 2011 r. w sprawie odwołania go ze stanowiska i obniżenia należnej mu kwoty emerytury w następstwie postępowania dyscyplinarnego wszczętego z tytułu naruszenia przezeń obowiązków wynikających z regulaminu pracowniczego.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Skarżący pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

Streszczenie

Postępowanie sądowe – Skarga wszczynająca postępowanie – Wymogi formalne – Jasne i precyzyjne przedstawienie powołanych zarzutów

[statut Trybunału, art. 21; regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 35 § 1 lit. e)]

Zgodnie z art. 21 statutu Trybunału Sprawiedliwości oraz z art. 35 § 1 lit. e) regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej skarga powinna wskazywać powołane zarzuty i argumenty co do prawa i stanu faktycznego. Wspomniane zarzuty i argumenty powinny być przedstawione na tyle jasno i precyzyjnie, by umożliwiały pozwanej przygotowanie obrony, a Sądowi rozstrzygnięcie w przedmiocie skargi, jeśli zajdzie taka potrzeba, bez dodatkowych informacji. W celu zagwarantowania pewności prawa i prawidłowego administrowania wymiarem sprawiedliwości, aby skarga była dopuszczalna, konieczne jest, by istotne okoliczności faktyczne i prawne, będące podstawą jej złożenia, wynikały w sposób spójny i zrozumiały z samej treści skargi.

(zob. pkt 19)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑102/09 Bennett i in. przeciwko OHIM, 15 września 2011 r., pkt 115; sprawa F‑123/10 Bancale i Buccheri przeciwko Komisji, 1 lutego 2012 r., pkt 38; sprawa F‑12/10 Kerstens przeciwko Komisji, 8 marca 2012 r., pkt 68