Language of document : ECLI:EU:F:2013:8

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

z 29. januára 2013

Vec F‑79/12

Karel Brus

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Uvedenie dôvodov – Zjavne neprípustná žaloba“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou K. Brus navrhuje zrušenie rozhodnutí Európskej komisie z 29. septembra 2011 o jeho odvolaní z funkcie a o znížení jeho starobného dôchodku v nadväznosti na disciplinárne konanie začaté pre porušenie jeho služobných povinností

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Žalobca znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Komisii.

Abstrakt

Súdne konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Jasné a presné uvedenie dôvodov

[Štatút Súdneho dvora, článok 21; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 35 ods. 1 písm. e)]

Na základe článku 21 Štatútu Súdneho dvora a článku 35 ods. 1 písm. e) Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu musí návrh na začatie konania obsahovať skutkové a právne dôvody a tvrdenia. Tieto dôvody a tvrdenia musia byť uvedené dostatočne jasne a presne, aby umožnili žalovanému pripraviť si obranu a Súdu pre verejnú službu rozhodnúť o žalobe, a to prípadne aj bez ďalších informácií. S cieľom zaručiť právnu istotu a riadny výkon spravodlivosti je na prípustnosť návrhu potrebné, aby podstatné skutkové a právne okolnosti, na ktorých sa zakladá, vyplývali aspoň stručne, no zároveň súvislým a zrozumiteľným spôsobom, z textu samotného návrhu.

(pozri bod 19)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 15. septembra 2011, Bennett a i./ÚHVT, F‑102/09, bod 115; 1. februára 2012, Bancale a Buccheri/Komisia, F‑123/10, bod 38; 8. marca 2012, Kerstens/Komisia, F‑12/10, bod 68