Language of document : ECLI:EU:F:2013:50

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. balandžio 24 d.

Byla F‑73/11

CB

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Atviras konkursas – Pranešimas apie konkursą EPSO/AD/181/10 – Neleidimas laikyti vertinimo egzaminų“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo CB prašo panaikinti atviro konkurso EPSO/AD/181/10 atrankos komisijos sprendimą, apie kurį pranešta 2010 m. rugpjūčio 20 d. Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) laišku ir kuris buvo išnagrinėtas iš naujo ir patvirtintas, neleisti laikyti šio konkurso vertinimo egzaminų.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. Komisija padengia savo ir pusę CB patirtų bylinėjimosi išlaidų. CB padengia pusę savo išlaidų.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Konkursas – Konkursas, vykdomas vertinant kvalifikaciją ir rengiant egzaminus – Dalyvavimo konkurse reikalavimai – Pateikti diplomai arba patvirtinta profesinė patirtis – Atrankos komisijos vertinimas – Teisminė kontrolė – Ribos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnis; III priedo 5 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Konkursas – Organizavimas – Dalyvavimo sąlygos ir tvarka – Paskyrimų tarnybos diskrecija – Konkursas, kuriame dalyvauja daug kandidatų –Pirminės atrankos testų taikymas – Pranešime apie konkursą nustatytų leidimo dalyvauti jame sąlygų įvykdymo kontrolė – Sprendimas neatrinkti po pirminės atrankos testų – Priimtinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 4 ir 5 straipsniai)

3.      Pareigūnai – Konkursas – Kandidatų tinkamumo vertinimas – Atsižvelgimo į publikacijų skaičių tvarka

(Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 5 straipsnis)

1.      Pranešime apie konkursą gali būti tik pakartota bendro pobūdžio formuluotė, konkrečiai nenurodant patirties, kurios reikalaujama laisvai darbo vietai užimti, ir palikta konkurso atrankos komisijai pareiga kiekvienu atveju įvertinti, ar kiekvieno kandidato nurodyta kvalifikacija, pateikti diplomai ir profesinę patirtį patvirtinantys dokumentai atitinka Pareigūnų tarnybos nuostatuose, taigi ir pranešime apie konkursą, reikalaujamą lygį vykdyti šiame pranešime nurodytai kategorijai priskiriamas funkcijas.

Šiuo atžvilgiu konkurso atrankos komisija turi diskreciją vertinti kandidatų ankstesnę profesinę patirtį, kiek tai susiję su jos pobūdžiu, trukme ir ryšiu, kuris gali būti daugiau ar mažiau glaudus su laisvai darbo vietai užimti keliamais reikalavimais. Vykdydamas teisėtumo kontrolę Sąjungos teismas turi tik patikrinti, ar konkurso atrankos komisija, įgyvendindama savo diskreciją, nepadarė akivaizdžios vertinimo klaidos.

Dėl pranešimo apie konkursą, kuriame nurodyta, kad profesinė patirtis tarptautinių derybų srityje būtų privalumas atrenkant kandidatus, atsižvelgiant į šiame pranešime nurodytoms laisvoms darbo vietoms tenkantį vykdytinų funkcijų pobūdį, ypač kadangi šios funkcijos gali apimti dalyvavimą derantis Europos Sąjungai ir trečiosioms valstybėms arba tarptautinėms organizacijoms, atrankos komisija, neviršydama savo didelės diskrecijos ribų, gali aiškinti šį privalumą kaip būdingą tik viešosioms tarptautinėms deryboms, ir tai nepažeistų pranešimo apie konkursą. Šiuo atžvilgiu tai, kad atsižvelgiama tik į tokią patirtį, nebūtų laikoma akivaizdžia vertinimo klaida.

Be to, atrinkdama kandidatus atrankos komisija negali atsižvelgti į tą patį kandidato darbą du kartus. Atrankos komisija siekia atrinkti kandidatus, turinčius didžiausią kompetenciją, kurie, kaip numanoma, turi itin didelę patirtį. Jeigu kandidatas, į kurio tą patį darbą atsižvelgta du arba daugiau kartų, būtų atrenkamas, o kandidatai, kurių patirtis gerokai didesnė, į kurią atsižvelgta tik vieną kartą, būtų neatrenkami, ši situacija prieštarautų Pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnio tikslui.

(žr. 42–44, 52, 63 ir 74 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1972 m. birželio 14 d. Sprendimo Marcato prieš Komisiją, 44/71, 14 punktas; 1989 m. liepos 12 d. Sprendimo Belardinelli ir kt. prieš Teisingumo Teismą, 225/87, 13 ir 14 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1997 m. birželio 12 d. Sprendimo Carbajo Ferrero prieš Parlamentą, T‑237/95, 48 punktas; 2000 m. lapkričio 21 d. Sprendimo Carrasco Benítez prieš Komisiją, T‑214/99, 70 punktas; 2002 m. lapkričio 28 d. Sprendimo Pujals Gomis prieš Komisiją, T‑332/01, 39 ir 40 punktai; 2006 m. sausio 31 d. Giulietti prieš Komisiją, T‑293/03, 64 ir 65 punktai.

2.      Paskyrimų tarnyba turi didelę diskreciją nustatyti konkurso organizavimo sąlygas ir tvarką, o Sąjungos teismas gali panaikinti jos pasirinkimą, tik jeigu ji nesilaikė savo diskrecijos ribų.

Naudodamasi šia diskrecija, paskyrimų tarnyba, organizuodama atvirą konkursą, gali pranešime apie konkursą numatyti, kad pirmame pirminės atrankos etape kandidatų atranką vykdys atrankos komisija, kad konkurse būtų leista dalyvauti tik reikalaujamą išsilavinimą atitinkamoje srityje turintiems asmenims ir kad laikantis gero administravimo principo būtų įvykdyti racionalaus konkurso organizavimo reikalavimai.

Šiomis aplinkybėmis metodas, kai konkurse, kuriame dalyvauja daug dalyvių, kandidatų atitikties konkrečioms priėmimo į konkursą sąlygoms patikrinimas atliekamas tik po pirminės atrankos testo, atitinka Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 4 ir 5 straipsnius ir institucijos interesą palikti tik šias sąlygas atitinkančius kandidatus, kurie dalyvautų konkurso egzamine, ir gero administravimo principą.

(žr. 81–83 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2004 m. spalio 26 d. Sprendimo Falcone prieš Komisiją, T‑207/02, 38–40 punktai.

3.      Dėl konkurso atrankos komisijos kandidatams už publikacijas skiriamų balų pasakytina, kad, kai atrankos komisija gali skirti daugiausia keturis balus, negali būti matematinės atitikties tarp, pirma, publikacijų skaičiaus ir jų puslapių skaičiaus ir, antra, konkurso atrankos komisijos skirtų balų skaičiaus.

(žr. 94 punktą)