Language of document : ECLI:EU:F:2013:50

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

z 24. apríla 2013

Vec F‑73/11

CB

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Verejné výberové konanie – Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/181/10 – Nepripustenie na hodnotiace skúšky“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou CB navrhuje zrušenie rozhodnutia výberovej komisie verejného výberového konania EPSO/AD/181/10, oznámeného listom Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) z 20. augusta 2010, potvrdeného po preskúmaní, ktorým sa zamieta jeho pripustenie na hodnotiace skúšky tohto výberového konania

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť polovicu trov konania CB. CB znáša polovicu svojich trov konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Výberové konanie – Výberové konanie na základe kvalifikácie a skúšok – Podmienky pripustenia – Predložené diplomy alebo potvrdenia o odbornej praxi – Posúdenie výberovou komisiou – Súdne preskúmanie – Hranice

(Služobný poriadok úradníkov, článok 27; príloha III, článok 5)

2.      Úradníci – Výberové konanie – Organizácia – Podmienky pripustenia a postupy – Voľná úvaha menovacieho orgánu – Výberové konanie charakterizované vysokou účasťou – Použitie testov predbežného výberu – Overenie splnenia podmienok pripustenia stanovených v oznámení o výberovom konaní – Rozhodnutie o vylúčení prijaté po testoch predbežného výberu – Prípustnosť

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III, články 4 a 5)

3.      Úradníci – Výberové konanie – Posúdenie spôsobilosti uchádzačov – Spôsoby zohľadnenia počtu publikácií

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III, článok 5)

1.      Oznámenie o výberovom konaní sa môže obmedziť, bez špecifikovania úrovne praxe požadovanej na obsadenie pracovného miesta, na uvedenie všeobecnej formulácie a v dôsledku toho ponechať na výberovej komisii zodpovednosť posúdiť z prípadu na prípad, či predložené doklady o vzdelaní a diplomy ako aj odborná prax prezentovaná každým uchádzačom zodpovedajú úrovni, ktorú požaduje služobný poriadok, a teda oznámenie o výberovom konaní, pre výkon služobných úloh patriacich do kategórie, ktorej sa týka.

Výberová komisia v tejto súvislosti disponuje mierou voľnej úvahy, pokiaľ ide o posúdenie povahy a dĺžky predchádzajúcej odbornej praxe uchádzačov, ako aj pokiaľ ide o viac alebo menej užší vzťah, ktorý môže mať s požiadavkami na pracovné miesto, ktoré sa má obsadiť. Súd Únie sa v rámci preskúmania zákonnosti musí obmedziť na overenie, či pri výkone tejto diskrečnej právomoci výberovou komisiou nedošlo k zjavne nesprávnemu posúdeniu.

Pokiaľ ide o oznámenie o výberovom konaní, v ktorom je uvedené, že odborná prax v oblasti vyjednávania na medzinárodnej úrovni by bola výhodou pri výbere uchádzačov vzhľadom na povahu služobných úloh na obsadzovaných pracovných miestach, ktorých sa toto oznámenie týka, a to najmä preto, že tieto úlohy môžu zahŕňať účasť na vyjednávaniach medzi Úniou a tretími štátmi alebo medzinárodnými organizáciami, môže výberová komisia túto výhodu vykladať tak, že sa týka iba vyjednávania na medzinárodnej úrovni v rámci verejného sektora, bez toho, aby sa porušilo oznámenie o výberovom konaní. V tejto súvislosti túto skutočnosť, že sa zohľadňuje iba takáto prax, nie je možné kvalifikovať ako zjavne nesprávne posúdenie.

Okrem toho výberová komisia nemôže na účely výberu uchádzačov zohľadniť tú istú prácu určitého uchádzača dvakrát. Výberová komisia dbá na to, aby boli pripustení čo najkompetentnejší uchádzači, čo predpokladá, že majú čo najviac možných skúseností. Pokiaľ by bol teda pripustený uchádzač, ktorého práca sa počítala dvakrát alebo aj viackrát, a uchádzači s omnoho väčšími skúsenosťami započítanými len jedenkrát, by boli vylúčení, taká situácia by bola v rozpore s cieľom článku 27 služobného poriadku.

(pozri body 42 – 44, 52, 63 a 74)

Odkaz:

Súdny dvor: 14. júna 1972, Marcato/Komisia, 44/71, bod 14; 12. júla 1989, Belardinelli a i./Súdny dvor, 225/87, body 13 a 14

Súd prvého stupňa: 12. júna 1997, Carbajo Ferrero/Parlament, T‑237/95, bod 48; 21. novembra 2000, Carrasco Benítez/Komisia, T‑214/99, bod 70; 28. novembra 2002, Pujals Gomis/Komisia, T‑332/01, body 39 a 40; 31. januára 2006, Giulietti/Komisia, T‑293/03, body 64 a 65

2.      Menovací orgán má širokú mieru voľnej úvahy pri určovaní podmienok a postupov organizovania výberového konania a súdu Únie prislúcha posúdenie jeho voľby len v prípade, ak hranice tejto voľnej úvahy neboli dodržané.

V rámci tejto širokej miery voľnej úvahy môže menovací orgán pri organizovaní verejného výberového konania stanoviť v oznámení o výberovom konaní prvé štádium predbežného výberu uchádzačov uskutočnené výberovou komisiou s cieľom vybrať len tých spomedzi nich, ktorí majú v dotknutej oblasti požadovanú kvalifikáciu na to, aby sa mohli zúčastniť výberového konania, aby sa tak vyhovelo požiadavkám racionálnej organizácie výberového konania v súlade so zásadou dobrej správy vecí verejných.

V tomto kontexte, najmä pri výberových konaniach charakterizovaných početnou účasťou, postup spočívajúci v overení, či uchádzači spĺňajú osobitné podmienky pripustenia do výberového konania až po testoch predbežného výberu, je v súlade s článkami 4 a 5 prílohy III služobného poriadku a záujmom inštitúcie mať k dispozícii na účasť na skúškach výberového konania len uchádzačov zodpovedajúcich týmto podmienkam, ako aj so zásadou dobrej správy vecí verejných.

(pozri body 81 – 83)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 26. októbra 2004, Falcone/Komisia, T‑207/02, body 38 až 40

3.      Pokiaľ ide o udeľovanie bodov výberovou komisiou uchádzačom za ich publikácie, v prípade, že výberová komisia môže udeliť najviac štyri body, nemôže existovať matematická súvislosť medzi počtom strán a počtom publikácií na jednej strane a počtom bodov pridelených výberovou komisiou.

(pozri bod 94)