Language of document : ECLI:EU:F:2013:50

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL (tredje avdelningen)

den 24 april 2013

Mål F‑73/11

CB

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Allmänt uttagningsprov – Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/181/10 – Nekat tillträde till utvärderingstesterna”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt artikel 106a i detta, genom vilken CB yrkar ogiltigförklaring av uttagningskommitténs beslut inom ramen för uttagningsprovet EPSO/AD/181/10. Beslutet, vilket meddelades i skrivelse från Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (Epso) den 20 augusti 2010 och bekräftades efter omprövning, innebar att CB nekades tillträde till utvärderingstesterna inom ramen för nämnda uttagningsprov.

Avgörande:      Talan ogillas. Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av CB:s rättegångskostnader. CB ska bära hälften av sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagning på grundval av meriter och prov – Villkor för deltagande – Ingivna examensbevis eller bestyrkt yrkeserfarenhet – Uttagningskommitténs bedömning – Domstolsprövning – Gränser

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 27; bilaga III, artikel 5)

2.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Organisation – Villkor för tillträde och närmare bestämmelser – Tillsättningsmyndighetens utrymme för skönsmässig bedömning – Uttagningsprov med många deltagare – Urvalstester har använts – Kontroll av att de villkor för deltagande som fastställts i meddelandet om uttagningsprov är uppfyllda – Beslut att neka den berörda att delta efter urvalstesterna – Tillåtet

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III, artiklarna 4 och 5)

3.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Bedömning av sökandenas lämplighet – Hur ett flertal publikationer beaktas

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III, artikel 5)

1.      Det är möjligt att det i meddelandet om uttagningsprov inte preciseras vilken yrkeserfarenhet som krävs för den tjänst som skall tillsättas, utan att endast en allmän formulering återges, varvid således ansvaret överlåts på uttagningskommittén att i varje enskilt fall bedöma om examensintygen eller intygen om yrkeserfarenhet som varje sökande ger in motsvarar den nivå som krävs enligt tjänsteföreskrifterna, och följaktligen enligt meddelandet om uttagningsprov, för att inneha en tjänst i den tjänstekategori som omfattas av meddelandet.

Uttagningskommittén har skönsmässiga befogenheter vid bedömningen av en sökandes tidigare yrkeserfarenhet, vad gäller såväl slaget och varaktigheten av denna som det mer eller mindre nära sambandet med de krav som ställs av den tjänst som ska tillsättas. Unionsdomstolen ska vid sin laglighetsprövning begränsa sig till en kontroll av att uttagningskommittén inte gjort en uppenbart oriktig bedömning när den använt sina skönsmässiga befogenheter.

När det i ett meddelande om uttagningsprov anges att yrkeserfarenhet inom området för internationella förhandlingar ska vara meriterande vid urvalet bland de sökande, med hänsyn till befattningsbeskrivningen för de tjänster som i enlighet med meddelandet om uttagningsprov ska tillsättas och i synnerhet då denna kan inbegripa deltagande i förhandlingar mellan unionen och tredjeländer eller internationella organisationer, får uttagningskommittén inom gränserna för sitt stora utrymme för skönsmässig bedömning tolka denna merit så att den endast avser offentliga internationella förhandlingar, utan att meddelandet om uttagningsprov åsidosätts. Att därvid endast beakta en sådan erfarenhet kan inte anses vara en uppenbart felaktig bedömning.

Uttagningskommittén kan heller inte beakta ett och samma arbete av en sökande två gånger vid urvalet bland de sökande. Uttagningskommittén söker nämligen ge tillträde till de sökande som har den högsta kompetensen, vilket bland annat innebär att de ska ha så mycket erfarenhet som möjligt. Om en sökande vars arbete beaktats två eller fler gångar gavs tillträde och sökande med mer erfarenhet, vilken endast beaktats en gång, uteslöts, skulle följaktligen syftet med artikel 27 i tjänsteföreskrifterna motverkas.

(se punkterna 42–44, 52, 63 och 74)

Hänvisning till

Domstolen: 14 juni 1972, Marcato/ kommissionen, 44/71, punkt 14; 12 juli 1989, Belardinelli m.fl./domstolen, 225/87, punkterna 13 och 14

Förstainstansrätten: 12 juni 1997, Carbajo Ferrero/parlamentet, T‑237/95, punkt 48; 21 november 2000, Carrasco Benítez/kommissionen, T‑214/99, punkt 70; 28 november 2002, Pujals Gomis/kommissionen, T‑332/01, punkterna 39 och 40; 31 januari 2006, Giulietti/kommissionen, T‑293/03, punkterna 64 och 65

2.      Tillsättningsmyndigheten har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning för att precisera de villkor som ställs för att få delta i uttagningsproven och det sätt på vilket ett prov skall organiseras. Unionsdomstolen får endast pröva dess val om bedömningsutrymmets begränsningar har åsidosatts.

Inom ramen för detta stora bedömningsutrymme kan tillsättningsmyndigheten, när den organiserar ett allmänt uttagningsprov, i meddelandet om uttagningsprov föreskriva om en inledande del i det första urvalet av sökande. Detta urval genomförs av kommittén i syfte att endast acceptera dem som uppfyller de villkor som ställs för att få delta i provet inom det berörda området, och för att sålunda uppfylla kraven på ett rationellt organiserat uttagningsprov, i enlighet med principen om god förvaltningssed.

Mot bakgrund av detta är ett förfarande som, särskilt vid uttagningsförfaranden med ett högt deltagande, går ut på att först efter urvalsproven kontrollera huruvida de sökande uppfyller de särskilda villkor som ställs för att få delta i uttagningsprovet förenligt med artiklarna 4 och 5 i bilaga III till tjänsteföreskrifterna. Detta är också förenligt med institutionens intresse av att enbart förfoga över sökande som uppfyller dessa villkor för deltagande i uttagningsprovet samt med principen om god förvaltningssed.

(se punkterna 81–83)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 26 oktober 2004, Falcone/kommissionen, T‑207/02, punkterna 38–40

3.      Vad gäller uttagningskommitténs poängsättning av de sökande med hänsyn till deras publicerade artiklar och då uttagningskommittén får tilldela maximalt fyra poäng, kan det inte råda en matematisk överensstämmelse mellan, å ena sidan, antalet sidor och antalet publikationer och, å andra sidan, det antal poäng som uttagningskommittén tilldelar.

(se punkt 94)