Language of document : ECLI:EU:F:2013:11

ARREST VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN
VAN DE EUROPESE UNIE

(Eerste kamer)

5 februari 2013

Zaak F‑25/12

Paul-Henri Presset

tegen

Europese Commissie

„Openbare dienst – Bezoldiging – Dagvergoeding – Toekenningsvoorwaarden”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 270 VWEU, van toepassing op het EGA-Verdrag op grond van artikel 106 bis ervan, waarmee Presset het Gerecht verzoekt om nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie houdende weigering om aan hem de dagvergoeding toe te kennen.

Beslissing: Het beroep wordt verworpen. Verzoeker draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Commissie.

Samenvatting

Ambtenaren – Kostenvergoeding – Dagvergoeding – Doel

(Ambtenarenstatuut, art. 20, bijlage VII, art. 10, lid 1)

De dagvergoeding heeft tot doel de kosten en de nadelen te compenseren die voor de ambtenaar het gevolg zijn van het feit dat hij zich naar zijn standplaats moet verplaatsen of zich aldaar voorlopig moet vestigen, terwijl hij, eveneens voorlopig, zijn woonplaats aanhoudt in de plaats van zijn vroegere aanwerving of standplaats.

(cf. punt 31)

Referentie:

Hof: 30 januari 1974, Louwage/Commissie, 148/73, punt 25; 5 februari 1987, Mouzourakis/Parlement, 280/85, punt 9

Gerecht van eerste aanleg: 10 juli 1992, Benzler/Commissie, T‑63/91, punt 20; 12 december 1996, Mozzaglia/Commissie, T‑137/95, punt 46; 12 december 1996, Monteiro da Silva/Commissie, T‑74/95, punt 53; 20 augustus 1998, Collins/Comité van de Regio’s, T‑132/97, punt 41; 2 mei 2001, Cubeta/Commissie, T‑104/00, punt 38; 15 juli 2004, Gouvras/Commissie, T‑180/02 en T‑113/03, punt 163