Language of document : ECLI:EU:F:2013:11

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 5 februari 2013

Mål F-25/12

Paul-Henri Presset

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Lön – Dagtraktamente – Villkor för beviljande”

Saken: Talan väckt av Paul-Henri Presset med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, med yrkande om att personaldomstolen ska ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut att inte bevilja honom dagtraktamente

Avgörande: Talan ogillas. Sökanden ska betala sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Ersättning för utlägg – Dagtraktamente – Saken

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 20; bilaga VII, artikel 10.1)

Dagtraktamente syftar till att kompensera för de utlägg och olägenheter som orsakas av att tjänstemannen blir tvungen att flytta eller att tillfälligt installera sig på en ny anställningsort och samtidigt tillfälligt behålla sin bostad på rekryteringsorten eller den tidigare anställningsorten.

(se punkt 31)

Hänvisning till

Domstolen: 30 januari 1974, Louwage mot kommissionen, 148/73, punkt 25; 5 februari 1987, Mouzourakis mot parlamentet, 280/85, punkt 9

Tribunalen: 10 juli 1992, Benzler mot kommissionen, T-63/91, punkt 20; 12 december 1996, Mozzaglia mot kommissionen, T-137/95, punkt 46; 12 december 1996, Monteiro da Silva mot kommissionen, T-74/95, punkt 53; 20 augusti 1998, Collins mot Regionkommittén, T-132/97, punkt 41; 2 maj 2001, Cubeta mot kommissionen, T-104/00, punkt 38; 15 juli 2004, Gouvras mot kommissionen, T-180/02 och T-113/03, punkt 163