Language of document : ECLI:EU:F:2013:91

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(kolmas jaosto)

26 päivänä kesäkuuta 2013

Asia F‑106/11

BM

vastaan

Euroopan keskuspankki (EKP)

Henkilöstö – EKP:n henkilöstö – Kurinpitomenettely – Kurinpitoseuraamus – Kirjallinen varoitus

Aihe:      Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteenä olevan Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä annetun pöytäkirjan 36.2 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa BM, joka on Euroopan keskuspankin (EKP) työntekijä, vaatii virkamiestuomioistuinta yhtäältä kumoamaan henkilöstöasioista, talousarviosta ja organisaation kehittämisestä vastaavan pääosaston (jäljempänä henkilöstöasioiden pääosasto) apulaispääjohtajan 15.4.2011 tekemän päätöksen, jolla hänelle määrätään kirjallinen varoitus, ja toisaalta määräämään 10 000 euron summan korvauksena hänelle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. BM vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan keskuspankin kulut

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Euroopan keskuspankin työntekijät – Kurinpitojärjestelmä – Velvollisuutta suorittaa tutkimus ennen kurinpitomenettelyn aloittamista ei ole

(Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 45 artikla; Euroopan keskuspankin henkilöstösääntöjen 8.3.2 artikla; Euroopan keskuspankin johtokunnan hallinnolliset ohjeet nro 1/2006)

2.      Virkamiehet – Euroopan keskuspankin työntekijät – Perusteettoman edun palautus – Työntekijä, joka on jättänyt ilmoittamatta unionin perhelisiä vastaavat korvaukset ja joka vetoaa vilpittömään mieleen – Menettely, jota ei voida hyväksyä

(Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 21 artikla; Euroopan keskuspankin henkilöstösääntöjen 0.4.3 ja 3.3.2 artikla)

3.      Virkamiehet – Euroopan keskuspankin työntekijät – Kurinpitojärjestelmä – Seuraamus – Suhteellisuusperiaatteen käsite – Toimivaltaisen viranomaisen harkintavalta – Tuomioistuinvalvonnan rajat

(Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 45 artikla)

1.      Missään sovellettavassa oikeussäännössä, Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa tai henkilöstösäännöissä taikka sisäisiä hallinnollisia tarkastuksia koskevissa pankin johtokunnan hallinnollisissa ohjeissa ei säädetä tai määrätä, että ennen kurinpitomenettelyn aloittamista olisi suoritettava kyseisissä hallinnollisissa ohjeissa tarkoitettu hallinnollinen tutkimus.

(ks. 31 kohta)

2.      Euroopan keskuspankin työntekijä, joka ei ole noudattanut työhönsä liittyviä velvollisuuksiaan jättämällä ilmoittamatta Euroopan keskuspankille, että hänelle maksetaan Euroopan keskuspankin suorittamia perhelisiä vastaavia lisiä, ei voi vedota vilpittömään mieleensä välttääkseen kokonaan kurinpitoseuraamukset. Tavanomaista huolellisuutta noudattavan työntekijän oletetaan joka tapauksessa tuntevan palkkaansa sovellettavat säännöt.

(ks. 45 ja 63 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑122/95, Chabert v. komissio, 1.2.1996, 32 kohta ja asia T‑312/02, Gussetti v. komissio, 1.4.2004, 106 kohta

3.      Kun kyseessä ovat Euroopan keskuspankin työntekijät, suhteellisuusperiaatteen soveltamisessa kurinpitoasioihin on kaksi näkökohtaa. Yhtäältä asianmukaisen seuraamuksen valinta kuuluu toimivaltaiselle viranomaiselle, jos on osoitettu, että työntekijää vastaan esitetyt tosiseikat pitävät paikkansa, eivätkä unionin tuomioistuimet saa kumota tätä valintaa, ellei määrätty seuraamus ole suhteeton työntekijää vastaan todettuihin tosiseikkoihin nähden. Toisaalta seuraamuksen määrittäminen perustuu kokonaisarvioon, jonka kyseinen viranomainen tekee kaikista konkreettisista tosiseikoista ja kuhunkin yksittäistapaukseen liittyvistä olosuhteista, sillä Euroopan keskuspankin palvelussuhteen ehdoissa ei määrätä sen työntekijöiden osalta siinä määrättyjen kurinpitoseuraamusten ja toimihenkilöiden erilaisten laiminlyöntien välisestä kiinteästä suhteesta, eikä niissä täsmennetä, missä määrin seuraamusta valittaessa on otettava huomioon raskauttavien tai lieventävien seikkojen olemassaolo. Näin ollen unionin tuomioistuimilla on toimivalta tarkastella kaikkia tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja, joilla on merkitystä sen käsiteltävänä olevan riita-asian kannalta, mikä merkitsee kurinpitoseuraamuksen osalta sitä, että sillä on muun muassa valtuudet arvioida virheen ja seuraamuksen oikeasuhteisuutta. Näiden periaatteiden perusteella unionin tuomioistuinten harjoittama valvonta koskee siis vain sen arvioimista, että määrätty seuraamus ei ole suhteeton työntekijää vastaan todettuihin tosiseikkoihin nähden, ja että pankki on arvioinut raskauttavia ja lieventäviä seikkoja asianmukaisesti.

(ks. 51 ja 52 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T‑184/11 P, Nijs v. tilintarkastustuomioistuin, 15.5.2012, 85 kohta