Language of document : ECLI:EU:F:2013:91

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. birželio 26 d.

Byla F‑106/11

BM

prieš

Europos Centrinį Banką (ECB)

„Viešoji tarnyba – ECB personalas – Drausminė procedūra – Drausminė nuobauda – Papeikimas raštu“

Dalykas:      Pagal prie ES sutarties ir ESV sutarties pridėto Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 36.2 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo Europos centrinio banko (ECB) personalo narys BM prašo, pirma, panaikinti 2011 m. balandžio 15 d. Žmogiškųjų išteklių, biudžeto ir organizavimo generalinio direktorato (toliau – Žmogiškųjų išteklių GD) generalinio direktoriaus pavaduotojo sprendimą jam pareikšti papeikimą raštu ir, antra, priteisti 10 000 eurų patirtos neturtinės žalos atlyginimą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. BM padengia savo ir Europos centrinio banko patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Europos centrinio banko tarnautojai – Drausminės priemonės – Pareiga prieš pradedant drausminę procedūrą atlikti tyrimą – Nebuvimas

(Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų 45 straipsnis; Europos centrinio banko personalo taisyklių 8.3.2 straipsnis; Europos centrinio banko direktorato administracinis aplinkraštis Nr. 1/2006)

2.      Pareigūnai – Europos centrinio banko tarnautojai – Nepagrįstai sumokėtų sumų susigrąžinimas – Tarnautojo, kuris nepranešė apie gaunamas tokio paties pobūdžio išmokas kaip Sąjungos išmokos šeimai, galimybė remtis sąžiningumu – Neleistinumas

(Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų 21 straipsnis; Europos Centrinio Banko personalo taisyklių 0.4.3 ir 3.3.2 straipsniai)

3.      Pareigūnai – Europos centrinio banko tarnautojai – Drausminės priemonės – Sankcija – Proporcingumo principas – Sąvoka – Kompetentingos institucijos diskrecija – Teisminė kontrolė – Ribos

(Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų 45 straipsnis)

1.      Jokioje Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų, šio personalo taisyklių ar banko direktorato administracinio aplinkraščio nuostatoje dėl vidaus administracinio tyrimo nenumatyta, kad prieš pradedant drausminę procedūrą turi būti atliktas administracinis tyrimas, kaip jis suprantamas minėtame aplinkraštyje.

(žr. 31 punktą)

2.      Europos centrinio banko personalo narys, kuris neįvykdė profesinių įsipareigojimų, nes jam nepranešė apie tai, kad gauna tokio paties pobūdžio išmokas, kokias moka bankas, negali remtis tuo, jog elgėsi sąžiningai, siekdamas išvengti bet kokios drausminės nuobaudos. Bet kuriuo atveju laikoma, kad pakankamai rūpestingas tarnautojas žino jo atlyginimą reglamentuojančias teisės normas.

(žr. 45 ir 63 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1996 m. vasario 1 d. Sprendimo Chabert prieš Komisiją, T‑122/95, 32 punktas; 2004 m. balandžio 1 d. Sprendimo Gussetti prieš Komisiją, T‑312/02, 106 punktas.

3.      Kiek tai susiję su Europos centrinio banko tarnautojais, drausminės atsakomybės srityje taikant proporcingumo principą svarbūs du aspektai. Pirma, kurią nuobaudą skirti, sprendžia ši institucija, bendrai įvertinusi visus konkrečius faktus ir kiekvienam atskiram atvejui reikšmingas aplinkybes, nes Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygose, kiek tai susiję su jo personalo nariais, nėra numatytas konkretus ryšys tarp jose nurodytų drausminių nuobaudų ir įvairių tarnautojų padarytų nusižengimų ir nenurodoma, kokią reikšmę pasirenkant nuobaudą turi sunkinančios ar lengvinančios aplinkybės. Todėl Sąjungos teismas turi kompetenciją nagrinėti visus bylai, kuri jam pavesta, svarbius faktinius ir teisinius klausimus, o tai drausminės nuobaudos nagrinėjimo atveju reiškia, kad jam turi būti suteikta teisė vertinti, ar paskirta nuobauda proporcinga padarytam nusižengimui. Taigi, remiantis šiais principais, Sąjungos teismo kontrolė apima tik vertinimą, ar skirta nuobauda nėra neproporcinga veikoms, kuriomis kaltinamas personalo narys, ir ar bankas tinkamai įvertino sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes.

(žr. 51 ir 52 punktus)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2012 m. gegužės 15 d. Sprendimo Nijs prieš Audito Rūmus, T‑184/11 P, 85 punktas.