Language of document : ECLI:EU:F:2013:91

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(tredje avdelningen)

den 26 juni 2013

Mål F‑106/11

BM

mot

Europeiska centralbanken (ECB)

”Personalmål – Anställda vid ECB – Disciplinärt förfarande – Disciplinär åtgärd – skriftlig anmärkning”

Saken:      Talan, väckt med stöd av artikel 36.2 i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, genom vilken BM, anställd vid Europeiska centralbanken (ECB), dels yrkar att beslutet av den 15 april 2011 från ställföreträdande generaldirektören vid generaldirektoratet (GD) personal, budget och organisation (nedan kallad GD personal), varigenom sökanden erhöll en skriftlig anmärkning, ogiltigförklaras, dels ersättning med 10 000 euro för den ideella skada han lidit.

Avgörande:      Talan ogillas. BM ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska centralbankens rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Anställda vid Europeiska centralbanken – Disciplinordning – Skyldighet att genomföra en undersökning innan ett disciplinärt förfarande inleds – Föreligger inte

(Anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal, artikel 45, arbetsordningen för Europeiska centralbanken, artikel 8.3.2, administrativt cirkulär från Europeiska centralbankens direktion nr 1/2006)

2.      Tjänstemän – Anställda vid Europeiska centralbanken – Återbetalning av felaktigt utbetalda belopp – Åberopande av god tro av en tjänsteman som underlåtit att uppge erhållande av bidrag av samma typ som de familjetillägg som utges av gemenskapen – Otillåtet

(Anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal, artikel 21, arbetsordningen för Europeiska centralbanken, artiklarna 0.4.3 och 3.3.2)

3.      Tjänstemän – Anställda vid Europeiska centralbanken – Disciplinordning – Disciplinåtgärd – Proportionalitetsprincipen – Begrepp – Den behöriga myndighetens utrymme för skönsmässig bedömning – Domstolsprövning – Gränser

(Anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal, artikel 45)

1.      Det finns ingen tillämplig bestämmelse, varken i anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal, arbetsordningen för Europeiska centralbanken, eller i det administrativa cirkuläret från Europeiska centralbankens direktion som föreskriver att ett disciplinärt förfarande ska föregås av en administrativ undersökning i den mening som avses i nämnda cirkulär.

(se punkt 31)

2.      En anställd vid Europeiska centralbanken som åsidosatt sina yrkesmässiga skyldigheter genom att underlåta att till den senare uppge att denne erhållit samma typ av familjetillägg som de som utges av banken, kan inte åberopa god tro för att undkomma en disciplinär påföljd. Under alla omständigheter förväntas en normalt aktsam tjänsteman anses känna till de bestämmelser som reglerar vederbörandes lön.

(se punkterna 45 och 63)

Hänvisning till

Förstainstansrätten:1 februari 1996, Chabert mot kommissionen, T‑122/95, punkt 32; 1 april 2004, Gussetti mot kommissionen, T‑312/02, punkt 106

3.      När det gäller anställda vid Europeiska centralbanken inbegriper proportionalitetsprincipen två aspekter vid tillämpningen av ett disciplinärt förfarande. Dels är det tillsättningsmyndighetens uppgift att välja en lämplig disciplinåtgärd, såvida de handlingar som lagts den anställde till last har styrkts, och unionsdomstolen kan inte ändra den disciplinåtgärd som valts, annat än om den inte står i proportion till de handlingar som har lagts tjänstemannen till last. Dels grundar sig valet av disciplinåtgärd på en helhetsbedömning som tillsättningsmyndigheten gör av samtliga konkreta faktiska omständigheter och av alla omständigheter i varje enskilt fall, eftersom det i ECB:s anställningsvillkor, vad bankens tjänstemän beträffar, inte föreskrivs något fast samband mellan de disciplinåtgärder som anges i dessa bestämmelser och de olika slag av åsidosättanden som en tjänsteman kan göra sig skyldig till, och eftersom det inte preciseras på vilket sätt försvårande eller förmildrande omständigheter skall beaktas vid valet av disciplinåtgärd. Unionsdomstolen är behörighet att avgöra alla frågor avseende faktiska och rättsliga omständigheter som är relevanta för det mål i vilket talan väckts vid det, vilket i fråga om disciplinåtgärder bland annat innebär att den ska ha behörighet att bedöma huruvida felet står i proportion till disciplinåtgärden. På grundval av dessa principer inskränker sig således unionsdomstolens prövning till att bedöma huruvida den vidtagna disciplinåtgärden står i proportion till de handlingar som har lagts den anställde till last och huruvida den avvägning som ECB har gjort mellan försvårande och förmildrande omständigheter är proportionerlig.

(se punkterna 51 och 52)

Hänvisning till

Tribunalen: 15 maj 2012, Nijs mot revisionsrätten, T‑184/11 P, punkt 85