Language of document : ECLI:EU:F:2013:67

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

z 30. mája 2013

Vec F‑102/11

Luigi Marcuccio

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Článok 34 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku – Žaloba podaná faxom v lehote na podanie žaloby – Vlastnoručný podpis na podaní faxom odlišný od podpisu nachádzajúceho sa na origináli žaloby zaslanej poštou – Zmeškanie lehoty na podanie žaloby – Zjavná neprípustnosť“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou L. Marcuccio v podstate navrhuje zrušenie rozhodnutia z 22. decembra 2010, ktorým Európska komisia zamietla jeho žiadosť o zaplatenie cestovných výdavkov za roky 2005 až 2010, podanú podľa článku 8 prílohy VII Služobného poriadku úradníkov Európskej únie (ďalej len „služobný poriadok“). Podaniu originálu žaloby poštou predchádzalo 10. októbra 2011 zaslanie dokumentu označeného ako kópia originálu žaloby faxom

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. L. Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Komisii.

Abstrakt

1.      Súdne konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Vlastnoručný podpis advokáta – Podstatné pravidlo, ktoré treba uplatňovať striktne – Neexistencia – Neprípustnosť

(Štatút Súdneho dvora, článok 19 tretí odsek, článok 21 prvý odsek a príloha I, článok 7 ods. 1; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 34 ods. 1)

2.      Súdne konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Žaloba podaná faxom v lehote na podanie žaloby – Vlastnoručný podpis odlišný od podpisu nachádzajúceho sa na origináli žaloby zaslanej poštou – Dôsledok – Nezohľadnenie dátumu doručenia faxom na účely posúdenia dodržania lehoty na podanie žaloby

(Štatút Súdneho dvora, článok 45 prvý odsek; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 34 ods. 1 a 6; Služobný poriadok úradníkov, článok 91 ods. 3)

1.      Z článku 19 tretieho odseku a z článku 21 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora, ktoré sa v konaní na Súde pre verejnú službu uplatňujú v súlade s článkom 7 ods. 1 prílohy I tohto štatútu vyplýva, že každý žalobca sa musí nechať zastupovať osobou oprávnenou na tento účel a že na súdy Únie možno podať iba žalobu podpísanú touto osobou. Štatút Súdneho dvora, ani Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu neupravujú žiadnu odchýlku alebo výnimku z tejto povinnosti.

Práve z dôvodu základného významu, ktorý má úloha advokáta ako pomocníka spravodlivosti v súdnych konaniach na Súde pre verejnú službu, článok 34 ods. 1 rokovacieho poriadku upravuje, že originál každého podania musí byť podpísaný zástupcom účastníka konania. Pripojením svojho podpisu totiž tento zástupca preberá zodpovednosť za vyhotovenie a obsah žaloby a ako pomocník spravodlivosti plní podstatnú úlohu, ktorú mu zveruje Štatút Súdneho dvora a Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, čím výkonom svojho povolania umožňuje prístup žalobcu k Súdu pre verejnú službu.

Požiadavka vlastnoručného podpisu tiež na účely právnej istoty zabezpečuje pravosť žaloby a vylučuje riziko, že žaloba nie je v skutočnosti dielom autora oprávneného na tento účel. Túto požiadavku preto treba považovať za podstatné formálne pravidlo a treba ju uplatňovať striktne, takže následkom jej nedodržania je neprípustnosť žaloby.

(pozri body 22 – 24)

Odkaz:

Súdny dvor: 15. marca 1984, Vaupel/Súdny dvor, 131/83, bod 8; 5. decembra 1996, Lopes/Súdny dvor, C‑174/96 P, bod 8

Súd prvého stupňa: 23. mája 2007, Parlament/Eistrup, T‑223/06 P, body 50 a 51

2.      Na účely riadneho predloženia každého procesného podania v sporoch v rámci verejnej služby Únie, ustanovenia článku 34 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu, a najmä jeho odseky 1 a 6, ukladajú zástupcovi dotknutého účastníka konania povinnosť vlastnoručne podpísať originál procesného podania, ktorý sa zasiela faxom a ktorý musí byť najneskôr do desiatich nasledujúcich dní fyzicky predložený do kancelárie Súdu pre verejnú službu, buď poštou alebo osobne. Inými slovami, na účely predloženia originálu každého procesného podania v stanovených lehotách, vyššie uvedený článok 34 neumožňuje zástupcovi dotknutého účastníka konania pripojiť dva rôzne vlastnoručné podpisy, jeden na dokument zasielaný faxom do kancelárie Súdu pre verejnú službu a druhý na originál, ktorý bude poslaný poštou alebo predložený osobne v tejto kancelárii, a to dokonca ani vtedy, keď sú oba podpisy pravé.

Za týchto okolností, ak sa zdá, že sa na origináli podania, ktorý je fyzicky predložený kancelárii do desiatich dní po tom, čo bol v kópii zaslaný Súdu pre verejnú službu faxom, nenachádza ten istý podpis ako na uvedenom odfaxovanom dokumente, treba skonštatovať, že do kancelárie Súdu pre verejnú službu boli doručené dve rôzne procesné podania, každé s vlastným podpisom, aj keď tento podpis pripojila tá istá osoba. Keďže zaslanie textu poslaného faxom nespĺňa podmienky právnej istoty vyžadované článkom 34 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu, nemožno na účely dodržania lehoty na podanie žaloby zohľadniť dátum zaslania dokumentu poslaného faxom.

Okrem toho lehota na podanie žaloby je stanovená článkom 91 ods. 3 služobného poriadku, ku ktorej sa pripočítava lehota zohľadňujúca vzdialenosť stanovená článkom 45 prvým odsekom Štatútu Súdneho dvora. Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu sa nemôže odchýliť od týchto ustanovení. V dôsledku toho je dôležité, aby bol originál žaloby vyhotovený najneskôr do konca týchto lehôt. Z tohto pohľadu je poslanie faxom nielen spôsobom prenosu, ale umožňuje tiež preukázať, že originál žaloby zaslaný po uplynutí lehoty už bol vo vyššie uvedených lehotách vyhotovený.

(pozri body 25 – 27)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 21. februára 2013, Marcuccio/Komisia, F‑113/11, bod 22