Language of document : ECLI:EU:F:2013:6

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 28. januára 2013

Vec F‑95/12

Luigi Marcuccio

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Článok 34 ods. 1 rokovacieho poriadku – Žaloba podaná faxom v lehote na podanie žaloby a podpísaná prostredníctvom pečiatky zobrazujúcej podpis advokáta alebo iného spôsobu zobrazenia – Zmeškanie lehoty na podanie žaloby – Zjavná neprípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou L. Marcuccio navrhuje najmä zrušenie listu zo 7. októbra 2011, ktorým mu Európska komisia oznámila rozhodnutie vymáhať sumu 3 000 eur, ako aj následných rozhodnutí Komisie vykonávať zrážky z jeho podpory v invalidite v mesiaci január 2012 vo výške 506,88 eura, a v mesiacoch február a marec 2012 vo výške po 500 eur. Podaniu žaloby poštou predchádzalo 10. septembra 2012 zaslanie dokumentu označeného ako kópia tejto žaloby faxom

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Žalobca znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Súdne konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Vlastnoručný podpis advokáta – Podstatné pravidlo, ktoré sa uplatňuje striktne – Žaloba podaná faxom – Podpis advokáta prostredníctvom pečiatky alebo iného spôsobu zobrazenia – Dátum doručenia faxu, ktorý nemožno zohľadniť na účely posúdenia dodržania lehoty na podanie žaloby – Podanie riadne podpísanej žaloby po uplynutí lehoty – Zjavná neprípustnosť žaloby

(Štatút Súdneho dvora, článok 21; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 34 ods. 1; služobný poriadok úradníkov, článok 91 ods. 3)

Požiadavka, aby návrh na začatie konania bol podpísaný, čo môže urobiť iba zástupca účastníka konania v zmysle článku 34 ods. 1 prvého pododseku Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu, má s cieľom právnej istoty zabezpečiť pravosť žaloby a vylúčiť riziko, že žaloba nie je v skutočnosti dielom autora oprávneného na tento účel. Túto požiadavku preto treba považovať za podstatnú formálnu náležitosť a treba ju uplatňovať striktne, takže následkom jej nedodržania je neprípustnosť žaloby. V tejto súvislosti nepriamy a mechanický spôsob „podpisu“ prostredníctvom odtlačku pečiatky zobrazujúcej podpis advokáta splnomocneného žalobcom na návrh na začatie konania, neumožňuje sám osebe konštatovať, že predmetné podanie nevyhnutne podpísal sám advokát.

V dôsledku toho sa na žalobe podanej faxom a podpísanej prostredníctvom pečiatky zobrazujúcej podpis advokáta alebo iného spôsobu zobrazenia v rozpore s tým, čo stanovuje článok 34 ods. 1 prvý pododsek Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu, nenachádza originál podpisu advokáta žalobcu a z toho dôvodu musí byť vyhlásená za neprípustnú.

Z toho vyplýva, že dátum doručenia tohto dokumentu zaslaného faxom nemožno zohľadniť na účely posúdenia, či bola dodržaná lehota na podanie žaloby stanovená v článku 91 ods. 3 služobného poriadku a že jedinou žalobou, ktorú v tejto súvislosti možno zohľadniť je tá, ktorá je doručená do kancelárie Súdu pre verejnú službu a na ktorej sa nachádza vlastnoručný podpis advokáta žalobcu.

Keď je táto žaloba doručená do kancelárie po uplynutí lehoty na podanie žaloby, treba ju považovať za oneskorene podanú, čo má teda za následok jej neprípustnosť.

(pozri body 26, 27, 31 a 32)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 23. mája 2007, Parlament/Eistrup, T–223/06 P, body 51 a 52