Language of document : ECLI:EU:F:2013:6

BESUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(andra avdelningen)

den 28 januari 2013

Mål F-95/12

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Artikel 34.1 i rättegångsreglerna – Ansökan som getts in med telefax i rätt tid och som undertecknats med hjälp av en stämpel som återger en advokats underskrift eller någon annan metod att återge en underskrift – Talan har väckts för sent – Uppenbart att talan ska avvisas”

Saken: Talan väckt enligt artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt artikel 106a i detta, genom vilken Luigi Marcuccio bland annat har yrkat ogiltigförklaring av kommissionens skrivelse av den 7 oktober 2011 genom vilken kommissionen delgav honom beslutet att återkräva ett belopp på 3 000 euro, samt kommissionens efterföljande beslut att göra avdrag på hans invaliditetsersättning för januari, februari, och mars 2012 med 506,88 euro respektive 500 euro avseende två månader. Ingivandet av ansökan med post har föregåtts av översändande per telefax, den 5 september 2012, av en handling som utgavs för att vara en kopia av ansökan.

Avgörande: Talan avvisas. Sökanden ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

Domstolsförfarande – Ansökan genom vilken talan väckts – Formkrav – Advokats egenhändiga underskrift – Väsentlig formföreskrift som ska tillämpas strikt – Ansökan som getts in med telefax – Advokatens underskrift har anbringats med hjälp av en stämpel eller någon annan metod att återge en underskrift – Dagen för mottagande av telefaxet kan inte beaktas för att bedöma huruvida talefristen har iakttagits – Den i vederbörlig ordning underskrivna ansökan har inte getts in i rätt tid – Uppenbart att talan ska avvisas

(Domstolens stadga, artikel 21; personaldomstolens rättegångsregler, artikel 34.1; tjänsteföreskrifterna, artikel 91.3)

Kravet på en underskrift i ansökan varigenom talan väcks som enbart får ha gjorts av partens företrädare, i den mening som avses i artikel 34.1 första stycket i personaldomstolens rättegångsregler, syftar till att, av hänsyn till rättssäkerheten, säkerställa att ansökan är äkta och till att utesluta risken att den i själva verket har upprättats av en person som saknar behörighet. Kravet är således att anse som en väsentlig formföreskrift som ska tillämpas strikt, vilket innebär att talan ska avvisas om kravet inte är uppfyllt. I det avseendet gäller att ett indirekt och mekaniskt sätt att ”underteckna” ansökan varigenom talan väcks bestående i att på denna anbringa en stämpel som återger sökandens befullmäktigade advokats underskrift gör det inte i sig möjligt att fastställa att det nödvändigtvis är advokaten själv som har undertecknat ansökan.

En ansökan som har undertecknats med hjälp av en stämpel som återger en advokats underskrift eller någon annan metod att återge en underskrift innehåller inte sökandens advokats underskrift i original, i strid med vad som anges i artikel 34.1 första stycket i personaldomstolens rättegångsregler, och ska därför avvisas.

Härav följer att dagen för mottagande av ansökan som översänts med telefax inte kan beaktas för att bedöma huruvida fristen för att väcka talan enligt artikel 91.3 i tjänsteföreskrifterna har iakttagits och att den enda ansökan som kan beaktas i det avseendet är den som inkommit till personaldomstolens kansli och som är egenhändigt undertecknad av sökandens advokat.

När ansökan inkommer till kansliet efter utgången av talefristen, ska den anses ha inkommit för sent, vilket således innebär att talan ska avvisas.

(se punkterna 26, 27, 31 och 32)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 23 maj 2007, parlamentet mot Eistrup, T‑223/06 P, punkterna 51 och 52