Language of document : ECLI:EU:F:2013:35

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

13 päivänä maaliskuuta 2013

Asia F‑125/11

Isabel Mendes

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Avoin kilpailu – Arviointiin hyväksymättä jättäminen – Hallinnon velvollisuus tulkita valituksia avoimin mielin – Avointa virkaa koskevan ilmoituksen muuttaminen sen jälkeen, kun alkukarsintakokeet oli pidetty – Luottamuksensuojan periaate – Oikeusvarmuus

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Isabel Mendes vaatii virkamiestuomioistuinta yhtäältä kumoamaan avoimen kilpailun EPSO/AST/111/10 valintalautakunnan päätöksen olla hyväksymättä häntä arviointiin, ja toisaalta määräämään Euroopan komission korvaamaan hänelle tästä päätöksestä väitetysti aiheutuneen vahingon.

Ratkaisu: Avoimen kilpailun EPSO/AST/111/10 valintalautakunnan 7.4.2011 tekemä päätös, jolla kantaja jätettiin hyväksymättä arviointiin, kumotaan. Komissio velvoitetaan maksamaan kantajalle 2 000 euroa.  Kanne hylätään muilta osin. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan

Tiivistelmä

1.      Henkilöstökanne – Kannetta edeltävä hallinnollinen valitus – Käsite – Tuomioistuimen toimivaltaan kuuluva määrittely

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohta)

2.      Henkilöstökanne – Kannetta edeltävä hallinnollinen valitus – Kohteen ja perusteen samanlaisuus – Hallinnon velvollisuus tulkita valituksia avoimin mielin

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

3.      Virkamiehet – Tutkintoihin ja kokeisiin perustuva kilpailu – Onnistumisedellytykset – Kilpailuilmoituksella vahvistaminen – Kilpailuilmoituksen muuttaminen sen jälkeen, kun alkukarsintakokeet oli pidetty, minkä seurauksena heikennetään hakijoiden mahdollisuuksia onnistua niissä – Luottamuksensuojan periaatteen loukkaaminen

(Henkilöstösääntöjen liitteessä III olevan 1 artiklan 1 kohdan e alakohta)

4.      Virkamiehet – Tutkintoihin ja kokeisiin perustuva kilpailu – Onnistumisedellytykset – Kilpailuilmoituksella vahvistaminen – Kilpailuilmoituksen muuttaminen sen jälkeen, kun alkukarsintakokeet oli pidetty, minkä seurauksena heikennetään hakijoiden mahdollisuuksia onnistua niissä – Oikeusvarmuuden periaatteen loukkaaminen

(Henkilöstösääntöjen liitteessä III olevan 1 artiklan 1 kohdan e alakohta)

5.      Virkamiehet – Periaatteet – Suhteellisuusperiaate – Soveltamisala – Suhteellisuusperiaatteeseen vetoaminen perusteluna luottamuksensuojan periaatteen vastaiselle toimenpiteelle ei kuulu suhteellisuusperiaatteen soveltamisalaan

1.      Kirjeen tai kirjelmän täsmällinen oikeudellinen luonnehdinta kuuluu yksinomaan tuomioistuimen toimivaltaan, eikä se riipu asianosaisten tahdosta. Kirje, jossa virkamies ei nimenomaisesti vaadi kyseisen päätöksen peruuttamista mutta jossa hän tuo selvästi esiin, että hän haluaa riitauttaa hänelle vastaisen päätöksen, on henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valitus. Toimen sisältö on tässä yhteydessä tärkeämpi kuin muoto.

(ks. 33 ja 34 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑154/99 P, Politi v. Euroopan koulutussäätiö, 29.6.2000, 16 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑219/97, Brems v. neuvosto, 14.7.1998, 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja asia T‑354/03, Reggimenti v. parlamentti, 16.2.2005, 43 kohta

2.      Oikeudenkäyntiä edeltävä menettely, jossa asianosaiset voivat toimia ilman asianajajaa, on epämuodollinen, joten hallinnon ei pidä tulkita valituksia suppeasti, vaan sen on päinvastoin tutkittava ne avoimin mielin.

(ks. 35 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 133/88, Del Amo Martinez v. parlamentti, 14.3.1989, 11 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑49/03, Schumann v. komissio, 21.10.2004, 39 kohta

3.      Kilpailuilmoituksessa kokeiden arvostelulle asetettujen sääntöjen muuttaminen on omiaan vaikuttamaan asianomaisen henkilön mahdollisuuksiin päästä arviointiin hyväksyttyjen hakijoiden luetteloon, koska tällainen muutos voi lisätä niiden hakijoiden lukumäärää, jotka ovat saaneet kokeista vähimmäispistemäärän, ja tämän seurauksena heikentää hänen mahdollisuuksiaan päästä parhaiden hakijoiden joukkoon. Kilpailuilmoituksen oikaisun soveltamisella alkukarsintakokeiden jälkeen jätetään noudattamatta vakuutteluja, joita hänelle oli kilpailuilmoituksessa esitetty, ja loukataan näin ollen luottamuksensuojan periaatetta.

Vertailevat kokeet ovat määritelmän mukaisesti kokeita, joissa kunkin hakijan suorituksia arvioidaan suhteessa muiden hakijoiden suorituksiin, joten näihin kokeisiin hyväksyttävien hakijoiden lukumäärä on omiaan vaikuttamaan siihen, miten valintalautakunta arvioi hakijoita. Nämä arvioinnit heijastavat arvoarvostelmaa, joka tehdään hakijan suorituksesta suhteessa muiden hakijoiden suorituksiin. Tästä seuraa, että mitä enemmän hakijoita tällaiseen kokeeseen osallistuu, sitä korkeampi on valintalautakunnan näille hakijoille asettama vaatimustaso.

(ks. 64, 65, 70 ja 84 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑24/01, Staelen v. parlamentti, 5.3.2003, 57 kohta

4.      Oikeusvarmuuden periaatteen tarkoituksena on taata niiden tilanteiden ja oikeudellisten suhteiden ennakoitavuus, joihin unionin oikeutta sovelletaan. Vaikka tämä periaate pääsääntöisesti estää vahvistamasta unionin toimielinten toimen ajallisen soveltamisalan alkamispäiväksi toimen julkaisemista edeltävää päivämäärää, näin voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti tehdä, kun tavoiteltava päämäärä edellyttää sitä ja kun niiden, joita asia koskee, perusteltua luottamusta kunnioitetaan asianmukaisesti. Nämä edellytykset eivät täyty tilanteessa, jossa kilpailuilmoituksen oikaisulla muutetaan kyseisen kilpailun alkukarsintakokeiden arvostelua niiden suorittamisen jälkeen.

Kun nimittävä viranomainen havaitsee kilpailuilmoituksen julkaisemisen jälkeen, että asetetut edellytykset olivat vaativampia, kuin mitä yksikön tarpeet edellyttivät, se voi kylläkin joko jatkaa menettelyä ja ottaa tilanteen mukaan palvelukseen pienemmän määrän kilpailun läpäisseitä hakijoita, kuin mitä alun perin oli päätetty, tai aloittaa kilpailumenettelyn alusta peruuttamalla alkuperäisen kilpailuilmoituksen ja korvaamalla sen korjatulla ilmoituksella. Ei voida kuitenkaan katsoa, että kilpailuilmoituksen oikaiseminen joidenkin kokeiden jälkeen vastaisi näitä ratkaisuja.

(ks. 71–73, 76 ja 77 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑199/03, Irlanti v. komissio, 15.9.2005, 69 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑356/94, Vecchi v. komissio, 2.10.1996, 56 kohta

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T‑260/09 P, SMHV v. Simões Dos Santos, 10.11.2010, 48 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

5.      Unionin oikeuden yleisiin periaatteisiin kuuluvan suhteellisuusperiaatteen mukaan unionin toimielimen toimenpiteen laillisuus edellyttää, että kun on mahdollista valita usean tarkoituksenmukaisen toimenpiteen välillä, on valittava vähiten pakottava, eivätkä toimenpiteestä aiheutuvat haitat saa olla liian suuria tavoiteltuun päämäärään nähden. Toimenpiteen oikeasuhteisuuteen liittyvät näkökohdat eivät kuitenkaan voi tehdä perustelluksi tointa, jolla loukataan luottamuksensuojan periaatetta, kuten kilpailuilmoitukseen alkukarsintakokeiden jälkeen tehtyä muutosta, koska suhteellisuusperiaatetta voidaan soveltaa vain, kun on mahdollista valita usean tarkoituksenmukaisen toimenpiteen välillä.

(ks. 83 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: em. asia Schumann v. komissio, 52 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑76/05, Torijano Montero v. neuvosto, 30.9.2010, 81 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen