Language of document : ECLI:EU:F:2013:35

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 13. marca 2013

Vec F‑125/11

Isabel Mendes

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Verejné výberové konania – Nepripustenie k hodnotiacim skúškam – Povinnosť administratívy vykladať sťažnosti v duchu otvorenosti – Zmena oznámenia o výberovom konaní po uskutočnení vstupných testov – Zásada ochrany legitímnej dôvery – Právna istota“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou I. Mendes navrhuje jednak zrušiť rozhodnutie výberovej komisie verejného výberového konania EPSO/AST/111/10 o jej nepripustení k hodnotiacim skúškam, a jednak zaviazať Európsku komisiu na náhradu škody, ktorú utrpela z dôvodu tohto rozhodnutia

Rozhodnutie: Rozhodnutie výberovej komisie verejného výberového konania EPSO/AST/111/10 zo 7. apríla 2011 o nepripustení žalobkyne k hodnotiacim skúškam sa zrušuje. Komisia je povinná zaplatiť žalobkyni sumu vo výške 2 000 eur. Žaloba sa v zostávajúcej časti zamieta. Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Žaloby úradníkov – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Pojem – Kvalifikácia v rámci posúdenia sudcom

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2)

2.      Žaloby úradníkov – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Zhoda predmetu a dôvodu – Povinnosť administratívy vykladať sťažnosti v duchu otvorenosti

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

3.      Úradníci – Výberové konanie na základe kvalifikácie a skúšok – Podmienky úspešného absolvovania – Stanovenie oznámením o výberovom konaní – Zmena oznámenia o výberovom konaní po uskutočnení vstupných testov, ktorej účinkom je znížiť šance uchádzačov uspieť v nich – Porušenie zásady ochrany legitímnej dôvery

[Služobný poriadok úradníkov, príloha III, článok 1 ods. 1 písm. e)]

4.      Úradníci – Výberové konanie na základe kvalifikácie a skúšok – Podmienky úspešného absolvovania – Stanovenie oznámením o výberovom konaní – Zmena oznámenia o výberovom konaní po uskutočnení vstupných testov, ktorej účinkom je znížiť šance uchádzačov uspieť v nich – Porušenie zásady právnej istoty

[Služobný poriadok úradníkov, príloha III, článok 1 ods. 1 písm. e)]

5.      Úradníci – Zásady – Proporcionalita – Rozsah – Uplatnenie ako odôvodnenie opatrenia v rozpore so zásadou ochrany legitímnej dôvery – Vylúčenie

1.      Presné právne kvalifikovanie listu alebo vyjadrenia závisí výlučne na posúdení Súdom, a nie na vôli účastníkov konania. Sťažnosť v zmysle článku 90 ods. 2 služobného poriadku predstavuje list, ktorým úradník bez toho, aby výslovne žiadal o zrušenie dotknutého rozhodnutia, jasne vyjadruje svoju vôľu napadnúť rozhodnutie, ktoré mu spôsobuje ujmu. V tejto súvislosti obsah aktu prevláda nad formou.

(pozri body 33 a 34)

Odkaz:

Súdny dvor: 29. júna 2000, Politi/Európska nadácia pre odborné vzdelávanie, C‑154/99 P, bod 16

Súd prvého stupňa: 14. júla 1998, Brems/Rada, T‑219/97, bod 45 a tam citovaná judikatúra; 16. februára 2005, Reggimenti/Parlament, T‑354/03, bod 43

2.      Postup pred podaním žaloby má neformálny charakter a dotknuté osoby môžu v tomto štádiu konať bez pomoci advokáta, administratíva nemôže posudzovať sťažnosti reštriktívne, ale naopak, v duchu otvorenosti.

(pozri bod 35)

Odkaz:

Súdny dvor: 14. marca 1989, Del Amo Martinez/Parlament, 133/88, bod 11

Súd prvého stupňa: 21. októbra 2004, Schumann/Komisia, T‑49/03, bod 39

3.      Zmena pravidiel týkajúcich sa hodnotenia testov stanovených oznámením o výberovom konaní môže ovplyvniť šance dotknutej osoby na zápis do zoznamu uchádzačov pripustených k hodnotiacim skúškam, pretože dôsledkom takejto zmeny môže byť zvýšenie počtu uchádzačov, ktorí získajú v testoch minimálnu známku, čím sa znížia jej šance dostať sa medzi najlepších uchádzačov. V tejto súvislosti uplatnenie korigenda oznámenia o výberovom konaní nerešpektovalo uistenia, ktoré jej poskytlo oznámenie o výberovom konaní pokiaľ ide o hodnotenie vstupných testov, a v dôsledku toho porušilo zásadu ochrany legitímnej dôvery.

Porovnávacie skúšky sú totiž už z definície skúškami, v ktorých sa posudzuje výkonnosť každého uchádzača v závislosti od výkonnosti ostatných, a teda počet uchádzačov pripustených na tieto skúšky môže mať vplyv na posúdenia výberovej komisie ohľadom uchádzačov. Tieto posúdenia odrážajú hodnotový úsudok na výkon uchádzača v porovnaní s výkonmi ostatných uchádzačov. Z toho vyplýva, že čím je vyšší počet uchádzačov na tento typ skúšok, tým je vyššia úroveň požiadaviek výberovej komisie na týchto uchádzačov.

(pozri body 64, 65, 70 a 84)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 5. marca 2003, Staelen/Parlament, T‑24/01, bod 57

4.      Zásada právnej istoty má zabezpečiť predvídateľnosť situácií a právnych vzťahov podliehajúcich právu Únie. Hoci zásada ochrany právneho postavenia vo všeobecnosti nedovoľuje, aby časová pôsobnosť aktu inštitúcií Únie vznikla pred jeho uverejnením, výnimočne sa tak môže stať v prípadoch, keď to vyžaduje cieľ, ktorý má byť dosiahnutý, a náležite sa chráni legitímna dôvera dotknutých osôb. Tieto podmienky nie sú splnené v prípade korigenda meniaceho hodnotenie testov po ich vykonaní.

Platí, že ak menovací orgán po uverejnení oznámenia o výberovom konaní zistí, že požadované podmienky boli prísnejšie ako to vyžadovali potreby služby, môže buď pokračovať v konaní a prípadne prijať nižší ako pôvodne plánovaný počet úspešných uchádzačov alebo znovu začať výberové konanie tým, že stiahne pôvodné oznámenie o výberovom konaní a nahradí ho opraveným oznámením. Prijatie korigenda k oznámeniu o výberovom konaní po tom, ako sa určité skúšky uskutočnili, však nemožno považovať za rovnocenné týmto riešeniam.

(pozri body 71 – 73, 76 a 77)

Odkaz:

Súdny dvor: 15. septembra 2005, Írsko/Komisia, C‑199/03, bod 69

Súd prvého stupňa: 2. októbra 1996, Vecchi/Komisia, T‑356/94, bod 56

Všeobecný súd Európskej únie: 10. novembra 2010, ÚHVT/Simões Dos Santos, T‑260/09 P, bod 48 a tam citovaná judikatúra

5.      Podľa zásady proporcionality, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných zásad práva Únie, sa zákonnosť opatrenia prijatého inštitúciou Únie viaže na podmienku, že ak si možno vybrať medzi viacerými vhodnými opatreniami, je potrebné použiť najmenej obmedzujúce opatrenie a spôsobené nevýhody nesmú byť neprimerané vo vzťahu k sledovanému cieľu. Úvahy spojené s primeranosťou opatrenia však nemôžu odôvodniť prijatie aktu, ktorý porušuje zásadu legitímnej dôvery, akým je zmena oznámenia o výberovom konaní po uskutočnení vstupných testov, keďže zásada proporcionality sa môže uplatniť iba v prípade, ak si možno vybrať medzi viacerými vhodnými opatreniami.

(pozri bod 83)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: Schumann/Komisia, už citovaný, bod 52

Súd pre verejnú službu: 30. septembra 2010, Torijano Montero/Rada, F‑76/05, bod 81 a tam citovaná judikatúra