Language of document : ECLI:EU:F:2013:22

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

26. února 2013

Věc F‑74/11

Aleksandra Bojc Golob

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Smluvní zaměstnanec – Smlouva na dobu neurčitou – Ukončení“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se Aleksandra Bojc Golob domáhá zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv Evropské komise (dále jen „AHCC“) ze dne 30. září 2010, kterým byla ukončena její smlouva na dobu neurčitou, a v případě potřeby zrušení rozhodnutí AHCC ze dne 13. dubna 2011 o zamítnutí stížnosti podané dne 20. prosince 2010 na základě čl. 90 odst. 2 služebního řádu úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“).

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Žalobkyně ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada nákladů vynaložených Komisí.

Shrnutí

1.      Žaloby úředníků – Žalobní důvody – Nedostatek nebo nedostatečnost odůvodnění – Žalobní důvod jiný než žalobní důvod týkající se legality po meritorní stránce

(Článek 296 SFEU)

2.      Úředníci – Ochrana bezpečnosti a zdraví – Rámcová dohoda o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřená mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS – Směrnice 1999/70 – Působnost – Pracovní smlouva na dobu určitou ve veřejném sektoru – Zahrnutí – Pracovní smlouva na dobu neurčitou – Vyloučení

(Směrnice Rady 1999/70, příloha, ustanovení 1)

3.      Úředníci – Smluvní zaměstnanci – Ochrana bezpečnosti a zdraví – Stálost zaměstnání – Účel zbavený zavazující povahy – Ukončení smlouvy uzavřené na dobu neurčitou – Přípustnost

[Pracovní řád ostatních zaměstnanců, čl. 47 písm. c) bod i)]

1.      Přezkum existence a rozsahu odůvodnění rozhodnutí Komise spadá pod přezkum podstatných formálních náležitostí, a tedy formální legality tohoto rozhodnutí. Je třeba jej odlišit od přezkumu opodstatněnosti odůvodnění tohoto rozhodnutí, který spadá do přezkumu jeho legality po meritorní stránce.

(viz bod 31)

Odkazy:

Soudní dvůr: 2. dubna 1998, Komise v. Sytraval a Brink’s France, C‑367/95 P, bod 67

Soud prvního stupně: 18. ledna 2005, Confédération nationale du Crédit mutuel v. Komise, T‑93/02, bod 67

2.      Cílem rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou, která je uvedená v příloze směrnice 1999/70 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS, je jednak zlepšit kvalitu pracovních poměrů na dobu určitou zajištěním dodržování zásady zákazu diskriminace, a jednak vytvořit rámec, který zabrání zneužití vyplývajícímu z použití po sobě jdoucích pracovních smluv nebo poměrů uzavřených na dobu určitou.

Směrnice 1999/70 a rámcová dohoda se tedy použijí i na pracovní smlouvy a poměry na dobu určitou uzavřené se správními orgány a dalšími subjekty veřejného sektoru a jejich cílem je vytvořit rámec pro opakované použití pracovních smluv na dobu určitou, které jsou považovány za potenciální zdroj zneužívání na úkor zaměstnanců. Směrnice a rámcová dohoda naopak nejsou relevantní pro posouzení situací osob, které uzavřely smlouvu na dobu neurčitou.

(viz body 38 až 40)

Odkazy:

Soudní dvůr: 4. července 2006, Adeneler a další, C‑212/04, body 54 a 63

3.      Ačkoli je stálost zaměstnání pojímána jako významný prvek ochrany pracovníků, není obecnou právní zásadou, na jejímž základě by mohla být posuzována legalita aktu orgánu. V důsledku toho nelze uvedenou zásadu vykládat tak, že orgánu zakazuje ukončit smlouvu na dobu neurčitou podle čl. 47 písm. c) bodu i) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie.

(viz body 42 a 43)

Odkazy:

Soudní dvůr: 22. listopadu 2005, Mangold, C‑144/04, bod 64