Language of document : ECLI:EU:F:2013:22

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

26 päivänä helmikuuta 2013

Asia F‑74/11

Aleksandra Bojc Golob

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Sopimussuhteinen toimihenkilö – Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus – Irtisanominen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Aleksandra Bojc Golob vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan komission työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen 30.9.2010 tekemän päätöksen, jolla kantajan toistaiseksi voimassaoleva työsopimus irtisanottiin, ja tarvittaessa tämän viranomaisen 13.4.2011 tekemän päätöksen, jolla hylättiin Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (jäljempänä henkilöstösäännöt) 90 artiklan 2 kohdan mukaisesti 20.12.2010 tehty valitus.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

1.      Henkilöstökanne – Kanneperusteet – Perustelujen puuttuminen tai puutteellisuus – Aineellista lainmukaisuutta koskevasta perusteesta erillinen peruste

(SEUT 296 artikla)

2.      Virkamiehet – Turvallisuuden ja terveyden suojelu – EAY:n, UNICE:n ja CEEP:n määräaikaista työtä koskeva puitesopimus – Direktiivi 1999/70 – Soveltamisala – Julkisen sektorin määräaikaisen työsopimuksen kuuluminen soveltamisalaan – Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen jääminen soveltamisalan ulkopuolelle

(Neuvoston direktiivin 1999/70 liitteessä oleva 1 lauseke)

3.      Virkamiehet – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Turvallisuuden ja terveyden suojelu – Työpaikan pysyvyys – Päämäärä, joka ei ole sitova – Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanominen – Hyväksyttävyys

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 47 artiklan c alakohdan i alakohta)

1.      Komission päätöksen perustelujen olemassaolon ja laajuuden tutkiminen kuuluu olennaisten menettelymääräysten valvontaan ja siten tämän päätöksen muodollisen lainmukaisuuden valvontaan. Se on erotettava tämän päätöksen perustelujen aineellisen paikkansapitävyyden tutkimisesta, joka puolestaan kuuluu sen aineellisen lainmukaisuuden valvontaan.

(ks. 31 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑367/95 P, komissio v. Sytraval ja Brink’s Ranska, 2.4.1998, 67 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑93/02, Confédération nationale du Crédit mutuel v. komissio, 18.1.2005, 67 kohta

2.      Määräaikaista työtä koskevalla puitesopimuksella, joka on Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta annetun direktiivin 1999/70 liitteenä, pyritään syrjimättömyysperiaatteen soveltamisen takaamalla parantamaan määräaikaisen työn laatua ja laatimaan puitteet perättäisten määräaikaisten työsopimusten tai työsuhteiden väärinkäytön ehkäisemiseksi.

Direktiivi 1999/70 ja puitesopimus ovat tarkoitetut sovellettaviksi viranomaisten ja muiden julkisen sektorin yritysten ja laitosten kanssa tehtyihin määräaikaisiin työsopimuksiin ja työsuhteisiin, ja niillä pyritään sääntelemään määräaikaisten työsopimusten, jollaisia pidetään työntekijöihin kohdistuvien väärinkäytösten mahdollisena alkusyynä, perättäistä käyttämistä. Direktiivi ja puitesopimus eivät sitä vastoin ole merkityksellisiä arvioitaessa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen tehneiden henkilöiden tilannetta.

(ks. 38–40 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑212/04, Adeneler ym., 4.7.2006, 54 ja 63 kohta

3.      Vaikka työpaikan pysyvyyttä pidetään työntekijän suojelun keskeisenä elementtinä, se ei muodosta yleistä oikeusperiaatetta, jonka mukaan voitaisiin arvioida toimielimen toimen lainmukaisuutta. Näin ollen kyseistä periaatetta ei voida tulkita siten, että siinä kiellettäisiin toimielintä irtisanomasta toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 47 artiklan c kohdan i alakohdan mukaisesti.

(ks. 42 ja 43 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑144/04, Mangold, 22.11.2005, 64 kohta